ข่าว/กิจกรรม

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565
The 9th Regional Conference on Graduate Research 2022
Theme “Centres and Peripheries: Research, Development, and Implementation. Part II”
(Online Conference)

UploadImage

UploadImage
          วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย
          งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2022) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้

UploadImage
1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
2. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. คณะกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ

UploadImage
การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย
1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้
2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ

UploadImage
การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดย Ms. Power point (ผ่านระบบ Online Google Meet,ZOOM) ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที
 
กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค
09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.30-10.30 น. Keynote Speaker
10.30-12.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที
12.00-13.00 น. คณะกรรมการ พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที
17.00-17.20 น. กล่าวปิดงานการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

UploadImage
- การเตรียมบทความวิจัย และบทความวิชาการที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนด
- ส่งบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf ส่งได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
- บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 8 หน้า ส่งมาที่ email : yongyut.ho@spu.ac.th
 
การส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้
(1) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 18 ธันวาคม 2564
     - ลงทะเบียนออนไลน์ Click > https://forms.gle/4LhT5BTFDtrBHAEu7


(2) ชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 18 ธันวาคม 2564
(3) ส่งบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ ms.word ส่งได้ตั้งแต่วันเปิดรับสมัคร จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2564
     - บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 8 หน้า ส่งมาที่ email : yongyut.ho @spu.ac.th
     **แบบฟอร์มบทความภาษาอังกฤษ Download: https://bit.ly/3zCUI2S
(4) ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย วันที่ 24 ธันวาคม 2564 (แจ้งกลับทางอีเมล์ที่นำส่งบทความ)
(5) งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
 
หมายเหตุ *ผู้นำเสนอผลงาน จะได้รับใบประกาศนียบัตร, Thumb Drive-Proceedings บทความ,ใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางไปรษณีย์)
 
ค่าลงทะเบียน
o สำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย สถาบันอื่น จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ
o สำหรับนักศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 2,000 บาท ต่อบทความ
o เข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ผู้เข้าร่วมจะท่านจะได้ รับเกียรติบัตร และ Thumb Drive-Proceedings  ค่าลงทะเบียน ท่านละ 500 บาท
 
วิธีการชำระเงิน
ชำระผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 428-2-33956-6
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
**แจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ส่งไปยัง email : yongyut.ho@spu.ac.th
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
       Facebook : โท-เอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
       LINE@ ID : @gradspukk
       โทร. 043-224111 (0823010801,0956638594)
 
UploadImage
view: 32 shares: