ข่าว/กิจกรรม

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6

UploadImage


งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
The 6th Regional Conference on Graduate Research 2020
Theme “CREATING A UNIFIED FOUNDATION FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
(Online Conference)

 

UploadImage
     วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

     งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2020) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมากUploadImage
     0.40 - Conference Proceedings
     0.10 - E-Journal
     รวมคะแนนประกันคุณภาพต่อฉบับ เท่ากับ 0.50

     - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (.40)  และ
     - ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (.40)


UploadImage
     1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ
     2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
     3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ในสาขาการบริหารธุรกิจทุกระดับการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้


UploadImage
     1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
     2. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
     3. คณะกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือUploadImage
     การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย
     1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
     2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
     3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
     4. บทความวิชาการUploadImage
     - การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย (นำเสนอด้วย ms.power point) 
     - ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที


กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค

09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
               คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.30-10.30 น. Keynote Speaker 
10.30-12.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที 
12.00-13.00 น. คณะกรรมการ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-17.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที 
17.00-17.20 น. กล่าวปิดงานการประชุมวิชาการ
หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมUploadImage
     1. การเตรียมบทความที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
     2. ความยาวระหว่างบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 8 หน้า ขนาดกระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด
     Template บทความภาษาอังกฤษ 
คลิกที่นี่
     3. ส่งบทความภาษาอังกฤษในรูปแบบไฟล์ ms.word ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2563
     4. ส่งไฟล์นำเสนอ .ppt จัดทำในรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
     *ส่งบทความ และไฟล์นำเสนอมาที่ email : epxull@yahoo.com (รอการตอบรับบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนนำส่งไฟล์ .ppt) 


การส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
 คลิกที่นี่ หรือ Scan QR CODE ผ่าน LINE

UploadImage
(2) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563
(3) ชําระเงินค่าลงทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ถึง 15 สิงหาคม 2563
(4) ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เราจะแจ้งกลับทางอีเมล์ที่นำส่งบทความ)
(5) งาน
ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
หมายเหตุ
   *ผู้นำเสนอผลงาน จะได้รับใบประกาศนียบัตร, Thumb Drive-Proceedings บทความ,ใบเสร็จรับเงิน)
   **E-Journal จะดำเนินเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ โดยคณะทำงานจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ในลำดับต่อไป


ค่าลงทะเบียน
o ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย ม.ศรีปทุม จำนวน 2,000 บาท ต่อบทความ 
o ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา, อาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย สถาบันอื่น จำนวน 3,000 บาท ต่อบทความ
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 500 บาท 


วิธีการชำระเงิน
ชำระค่าลงะเบียนโดยโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 103-2-44171-7
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนย์วิทยบริการ)
**ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล และที่อยู่ในออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งไปยัง email : khotchaporn.mo@spu.ac.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 579 1111 ต่อ 3000, 3012 (เวลาทำการ 10.00-17.00 น.)

view: 226 shares: