ข่าว/กิจกรรม

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

UploadImage

▪️ ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา

1. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ คลิก http://bit.ly/3b9q6tr

2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร ปริญญาโท 500 บาท ปริญญาเอก 1,000 คลิก https://bit.ly/3dj5h0q

   เอกสารการสมัครเรียน
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ชุด 
   - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
   - สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวน 3 ชุด
   - สำเนาผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 3 ชุด
   - รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ 
     *กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ส่งสำเนาจำนวน 3 ชุด
     **เอกสารทุกฉบับโปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   - กรณีสมัครเรียนระดับปริญญาเอก เพิ่มเติมเอกสารผลทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบภาษา ที่มีผลสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันเปิดภาคเรียน (22 สิงหาคม 2563) โดยมีผลสอบเทียบกับ CEFR (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ปก.มศป.8/2562 คลิก)
 

4. สัมภาษณ์ โดยผู้อำนวยการ/อาจารย์ประจำหลักสูตร

    โทรศัพท์สัมภาษณ์ แจ้งผลทันที

 

▪️ การชำระค่าลงทะเบียน

1. ชำระค่าลงทะเบียน ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 006-3-70038-9

2. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/3dj5h0q

 

▪️ มหาวิทยาลัยติดต่อนักศึกษา แจ้งรหัสนักศึกษา และจัดส่ง (สำเนาใบเสร็จรับเงิน)

**ใบเสร็จค่าสมัครหรือลงทะเบียนตัวจริง ติดต่อรับได้ ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (อาคาร 11 ชั้น 11)
(เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานงานแจ้งท่านทราบล่วงหน้าอีกครั้ง)

 

รายละเอียดต่างๆ คลิก https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/page/180/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4

หรือ 092 276 7445

 

view: 95 shares: