ผลงานและรางวัล

ผศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เคยชิน ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับรางวัลคนดีแห่งปี 2562 "เพชรสุบรรณ"

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เคยชิน
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รับรางวัลคนดีแห่งปี 2562 "เพชรสุบรรณ"
 
วันที่ 28 เมษายน 2562 ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย (ห้องแสตมป์ทอง) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ มีงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีแห่งปี 2562 รางวัล “เพชรสุบรรณ” จัดโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ตามโครงการรณรงค์ จิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคน และสังคมไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย “สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผนดิน “ มีพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานที่ปรึกษาอำนวยการโครงการ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานในพิธี นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นประธานโครงการ
ผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบ คนดีแห่งปี 2562 รางวัล “เพชรสุบรรณ” มีทั้งพระภิกษุสงฆ์ ดารานักแสดง ข้าราชการ นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชน ซึ่งก่อนการมอบรางวัลได้มี พระครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เกจิชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบพิธีนั่งปรกอฐิษฐานจิต พุทธาภิเษก รางวัล “เพชรสุบรรณ” พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมงคลคาถา
นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เป็นประธานโครงการ กล่าวว่า การมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “เพชรสุบรรณ” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีในสังคม เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติ และ เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลัก ในการนี้ได้ถวายรางวัล “เพชรสุบรรณ” ให้แก่ครูเกษมจันทวิมล (พระอาจารย์แดง) เกจิชื่อดัง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ สาขา บุคคลผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่นด้วย นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปิน ดารา เข้ารับรางวัลหลายคนด้วยเช่น สมบัติ เมทะนี พระเอกตลอดกาล ตู้ ดิเรก อามาตยกุล นักร้องชื่อดังเจ้าของบทเพลง สาวบางโพ ทอย ปฐมพงศ์” รับรางวัลสาขา “บุคคลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่นด้านวิทยุและโทรทัศน์” และ “กัน อชิรวิชย์” รับรางวัลสาขา “บุคคลผู้เป็นแบบอย่างเยาวชนดีเด่น”
view: 33 shares: