ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 2563

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster
ทุนการศึกษา คลิก https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/page/69/
สมัครเรียนออนไลน์ คลิก https://www.spu.ac.th/applicationform_master.php?code=96

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คลิก
• หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คลิก

ระดับปริญญาโท (วันอาทิตยวันเดียว)
• หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) คลิก
     - กลุ่มวิชาจิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญาโท (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เปิด 3 กลุ่มวิชา คลิก
     - กลุ่มวิชาการตลาดเชิงกลยุทธ์ 
     - กลุ่มวิชาบูรณาการการจัดการธุรกิจ 
     - กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คลิก

• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เปิด 3 สาขา คลิก 
   - สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
   - สาขากฎหมายธุรกิจ
   - สาขากฎหมายมหาชน


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 11
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
มือถือ  092 276 7445

 
view: 255 shares: