บริการวิชาการ

แหล่งข้อมูลทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

http://www.nrct.net

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

http://www.trf.or.th

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

http://www.mua.go.th

สำนักงบประมาณ

http://www.bb.go.th

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

http://www.krisdika.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

http://www.once.go.th

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

http://www.kanchanapisek.or.th

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

http://www.nstda.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

http://www.nectec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

http://www.mtec.or.th

ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

http://www.biotec.or.th

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

http://www.hsri.or.th

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

http://www.fda.moph.go.th

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

http://www.cuture.go.th/thai

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)

http://www.moe.go.th/webtes

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)

http://nccc.thaigov.net

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

http://www.csb.in.th

สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน

http://www.nfe.go.th

กรมควบคุมมลพิษ

http://www.pcd.go.th

กรมวิชาการ

http://www.dcid.go.th

กรมการศาสนา

http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm

กรมการศึกษานอกโรงเรียน

http://www.nfe.go.th

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

http://www.dip.go.th

กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

http://www.ttc.moste.go.th

กรมป่าไม้

http://www.forest.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

http://www.tourismthailand.org

การเคหะแห่งชาติ

http://www.nhanet.or.th

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

http://www.ipst.ac.th

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

http://www.clt.or.th

สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

http://www.oepp.go.th

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

http://www.nepo.go.th

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

http://www.ftpi.or.th

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

http://www.moi.go.th/ent55.htm

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

http://www.eppo.go.th

มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต

http://dmh2001.com

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย

http://www.thaiappraisal.org

มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
 (Thailand Toray Science Foundation)

http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.bot.or.th

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)

http://www.sac.or.th

สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข

http://www.thaiantitobacco.com

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

http://idea.moe.go.th

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

http://www.clt.or.th

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

https://www.nrct.go.th/scholar

view: 0 shares: