บริการวิชาการ

แหล่งข้อมูลทุนวิจัย

 1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  https://www.nrct.go.th/fund
 1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  http://www.trf.or.th
 1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  http://www.mua.go.th
 1. สำนักงบประมาณ
  http://www.bb.go.th
 1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  http://www.krisdika.go.th
 1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
  http://www.once.go.th
 1. เครือข่ายกาญจนาภิเษก
  http://www.kanchanapisek.or.th
 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  http://www.nstda.or.th
 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  http://www.nectec.or.th
 1. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  http://www.mtec.or.th
 1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  http://www.biotec.or.th
 1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  http://www.hsri.or.th
 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  http://www.fda.moph.go.th
 1. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  http://www.cuture.go.th/thai
 1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
  http://www.moe.go.th/webtes
 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
  http://nccc.thaigov.net
 1. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
  http://www.csb.in.th
 1. สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน
  http://www.nfe.go.th
 1. กรมควบคุมมลพิษ
  http://www.pcd.go.th
 1. กรมวิชาการ
  http://www.dcid.go.th
 1. กรมการศาสนา
  http://www.moe.go.th/webrad/general/main.htm
 1. กรมการศึกษานอกโรงเรียน
  http://www.nfe.go.th
 1. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  http://www.dip.go.th
 1. กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
  http://www.ttc.moste.go.th
 1. กรมป่าไม้
  http://www.forest.go.th
 1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  http://www.tourismthailand.org
 1. การเคหะแห่งชาติ
  http://www.nhanet.or.th
 1. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
  http://www.bot.or.th
 1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  http://www.ipst.ac.th
 1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  http://www.clt.or.th
 1. สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  http://www.oepp.go.th
 1. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  http://www.nepo.go.th
 1. มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
  http://www.kmutt.ac.th/organization/Research/Intellect/ttsf.htm
 1. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  http://www.ftpi.or.th
 1. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  http://www.moi.go.th/ent55.htm
 1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
  http://www.eppo.go.th
 1. มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
  http://dmh2001.com
 1. มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
  http://www.thaiappraisal.org
 1. มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
   (Thailand Toray Science Foundation)
  http://www.ttsf.or.th/html/awards02.html
 1. มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
  http://www.bot.or.th
 1. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
  http://www.sac.or.th
 1. สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
  http://www.thaiantitobacco.com
 1. สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
  http://idea.moe.go.th
 1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
  http://www.clt.or.th
 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  https://www.nrct.go.th/scholar
view: 0 shares: