ข่าว/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "Digital Transformation for food processing industry"

UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร "พลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล"
(Digital Transformation for food processing industry) 
ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางสาว กรรณิการ์ เบญจเทพานันธ์
2 นาง กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
3 นางสาว กฤติกา  นามธรรม
4 นางสาว กฤษณี แก่นทองเจริญ
5 นางสาว กัญญ์ณณัฐ วิทยาศิริกุล
6 นางสาว กัญญาภัค มหาวรรณ
7 นางสาว กาญจนี เจริญเปี่ยม
8 นางสาว กิตติยา ไกรวงศ์
9 นางสาว คชาภรณ์ วงศ์ชัยสุวรรณ
10 นาย คณพล คุณดิลกกาญจน์
11 นาย คุณกร เกื้อโกศล
12 นาย คุณปวิช ลีลานนท์
13 นาย จิติศักดิ์  พูนศรีสวัสดิ์
14 นาย จิรสิน ฤดีเกียรติธำรง
15 นาย จิระคม พิชญะธนาพร
16 นาย จีรภัทร ศรีทองคำ
17 นางสาว ชนากานต์  อ่ำสอาด
18 นาย ชัยพร กิจสิวะเวช
19 นาย ชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
20 นาย ชิตภณ ศานติสุข
21 นางสาว ชีวรรณ เจริญสุข
22 นางสาว โชติกา ธรรมรักษา
23 นาง ณรัฐวรรณ แจ่มฟุ้ง
24 นาย ณัฐ เหลืองคำชาติ
25 นางสาว ณัฐยา ธีรานุวัฒน์
26 นาย ณัฐวุฒิ วุฒิจริยากุล
27 นาย ณิชพน พึ่งพุทธ
28 นางสาว ดารัณ กิติธนาพล
29 นางสาว ดาเรศ นพฤทธิ์
30 นางสาว ถนอมวงศ์ ถนอมกุลบุตร
31 นาย ทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์
32 นางสาว ทิวาพร บำรุงรส
33 นาย ธนเดช บริบูรณ์ธนกุล
34 นาย ธนัฏชัย ผลคำ
35 นาย ธนาภูมิ ม่วงเอี่ยม
36 นางสาว ธัญวรรณ คงสุนทร
37 นางสาว ธันยรัศม์ งามณรงค์ชัย
38 นางสาว ธีรนาถ ลิ้มปิโชติกุล
39 นางสาว นรีนุช สมศรี
40 นางสาว นุชนันท์ เจริญไทยทวี
41 นาย บุญยเกียรติ วรรณศิริ
42 นางสาว เบญจมาภรณ์ ธนโกเศศ
43 นาย ปรัชญา ใจหมั่น
44 นาย ปวัฒน์ ประชากริช
45 นางสาว ปัทมา กาญจนรักษ์
46 นาย พชร​ ลิ้มวรากุล
47 นางสาว พัชชา ดวงศรี
48 นางสาว พัชรินทร์ บุญสวัสดิ์
49 นางสาว พัฒน์นรี  ชัยเดชารัตน์
50 นางสาว พิมพิศาภัสณ์ ตั้งตรงจิตร
51 นาย ภานุรุจ อินทนิล
52 นางสาว ภารดี โชคส่องสิริ
53 นาย ภูดิท เนตยารักษ์
54 นาย มหาชัย อุดชาชน
55 นางสาว มัญชุสา สินอมรเวช
56 นางสาว มาริสา จาตุพรพิพัฒน์
57 นางสาว เมธาวี อิรวดี​กุล
58 นาย รณกฤต ทิพหิรัญกุล
59 นางสาว รักษิดา อติชาตการ
60 นางสาว รัตติยา  ธีระกุลพิศุทธิ์
61 นางสาว เลียมน้อย พันธ์นาค
62 นาย วรวุฒิ มากธนะรุ่ง
63 นางสาว วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
64 นางสาว วรินทร สุริยนต์
65 นางสาว วาสนา บุตรโพธิ์
66 นาย วิทยาสินธุ์ ปรีดาโชติสุทธิ
67 นาย วิริทธิพล ชนิตาศาตนันทน์
68 นางสาว วีรยา แตงอ่อน
69 นางสาว ศรัญญา อบเชย
70 นาย สมพงค์ นิลมณี
71 นางสาว สิริพิชญ์  ชินสุวรรณพานิช
72 นางสาว สุกัญญา ทิพหา
73 นาง สุมนา จันทราช
74 นางสาว เสาวลักษณ์ พิชญะธนาพร
75 นางสาว ไหมไท ไพรโสภา
76 นางสาว อภิญญา​ อิรวดี​กุล
77 นางสาว อมรรัตน์ ลีลายั่งยืน
78 นางสาว อรอนงค์ คุณพรศรีภิรมย์
79 นาย อาณาจักร์ พิมสาร
80 นาย เอกพงศ์ จงเกษกรณ์
view: 35 shares: