ข่าว/กิจกรรม

Guest Speaker หลักสูตร "Digital Transformation for food processing industry"

UploadImage
Guest Speaker 
หลักสูตร "พลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล"
(Digital Transformation for food processing industry) 

ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
view: 214 shares: