ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการอบรมหลักสูตร "Digital Transformation for food processing industry"

UploadImage
การฝึกอบรม “หลักสูตรพลิกโฉมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารด้วยแนวคิดดิจิทัล”
(Digital Transformation for food processing industry)  


 
ผู้รับผิดชอบ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Graduate College of Management
ประเภทหลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree)
จำนวนผู้เข้าอบรม จำนวน 80 คน
สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และสถานประกอบการ
 

UploadImage
UploadImage


UploadImage
UploadImage
 
view: 71 shares: