ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตร เทียบโอนประสบการณ์ สำหรับผู้บริหาร (EXECUTIVES)


UploadImage
UploadImage
 
ระยะที่ 1 : ระดับปริญญาตรี
เทียบโอนประสบการณ์ สำหรับผู้บริหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่
Bachelor of Business Administration Program in Modern Administration and Management
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท


ระยะที่ 2 เมื่อจบหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนตามอัธยาศัย
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
Master of Management Program (M.M.)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
 
การลงทะเบียน  
         สำหรับผู้บริหาร. (ปีการศึกษา 2563) 
         » ชำระ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท
 
 
วิธีการสมัคร  
สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php ตามขั้นตอนดังนี้
เข้าเมนูสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php หรือ คลิกที่นี่ 
1. กรอกข้อมูลสมัครเรียน
2. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร
3. ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่ 7-11 หรือ ตามธนาคารที่กำหนด
4. นำเอกสารสมัครเรียน เข้ามาสัมภาษณ์ และลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัย
 
 
หลักฐานการสมัคร
» ใบรับรองเฉลี่ยสะสม(CGPA) 5 ภาคการศึกษา (ม.6, ปวช.3), 3 ภาคการศึกษา (ปวส.) หรือ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6, ปวช.3, กศน. ม.6, ปวส.2
» หรือเทียบเท่า.................จำนวน 3 ชุด
» สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน................. จำนวน 3 ชุด
» สำเนาทะเบียนบ้าน.................จำนวน 3 ชุด
» รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว.................จำนวน 3 รูป
อื่นๆ
สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบจากต่างประเทศ).................จำนวน 3 ชุด
» สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี).................จำนวน 3 ชุด
» แฟ้มข้อมูลเทียบโอนประสบการณ์ (ตามแบบฟอร์มของหลักสูตร).................จำนวน 1 ชุด
 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มของหลักสูตร) ไฟล์แนบ
 
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็น A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร  
» ประสบการณ์ในการทำงาน/ธุรกิจ มากกว่า 10 ปี
» สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า
» ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
» ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
» มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

เงื่อนไข
หลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องลงทะเบียนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (หลักสูตรต่อเนื่อง)
 
 
สอบถามเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร 11 ชั้น 11
โทร : 025586888 ต่อ 3003-4
view: 1687 shares: