ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ (ตรีควบโท)

UploadImage
 
 หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์สำหรับผู้บริหาร
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เปิดรับสมัครนักศึกษา "หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์สำหรับผู้บริหาร (ภาคเสาร์-อาทิตย์)"

ระยะที่ 1 ระดับปริญญาตรี เทียบโอนประสบการณ์ สำหรับผู้บริหาร
"หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่"
(Bachelor of Business Administration Program in Modern Administration and Management)
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท
 
ระยะที่ 2 เมื่อจบหลักสูตรปริญญาตรีแบบเทียบโอนตามอัธยาศัย 
จะต้องเรียนต่อในระดับปริญญาโท
"หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต"
(Master of Modern Organizations Management : M.Org.M)
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 200,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
     1. ประสบการณ์ในการทำงาน/ธุรกิจ มากกว่า 10 ปี
     2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า

เอกสารประกอบการสมัคร
     1. แฟ้มเทียบโอนประสบการณ์ (ตามแบบฟอร์มของหลักสูตร) ไฟล์แนบ
     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
     4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 3 ชุด
     5. สำเนาผลการศึกษา 3 ชุด
     6. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป


UploadImage


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
โทร. 02-579-1111 ต่อ 3014, 3000
LINE ID : @ayo1414z
view: 26 shares: