ข่าว/กิจกรรม

MONSOONSIM BUSINESS SIMULATION จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร สร้างเสริมการทำงาน ประสานกันในแบบ Team Work

UploadImage
อบรมกระบวนการเรียนรู้ทางธุรกิจ ผ่านเกมการแข่งขันทางธุรกิจ
MONSOONSIM BUSINESS SIMULATION
เพือจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร สร้างเสริมการทำงาน ประสานกันในแบบ Team Work
“Business Strategy: The Simulation Tools”


การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันให้ปปัจจุบันแตกต่างจากในอดีตมากมายอันเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ในฐานะอาจารย์ผู้สอนบริหารธุรกิจวิชา Strategic Management ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของศาสตร์บริหารธุรกิจกรณีศึกษาคงไม่เพียงพอที่จะให้เกิด Know How ในยุคนี้ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ขอบพระคุณท่านอธิการบดีที่ชี้นำให้คณบดีนำเอาโปรแกรม Moonsoonซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ธุรกิจให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นและได้เกิดการลองผิดลองถูกที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบันเพิ่มจากกรณีศึกษาอีกทั้งรูปแบบนี้จะทำให้เด็กไม่เบื่อและกระตุ้นการคิดโดยการตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนได้ลองคิดลองทำ วันนี้ทีมคณาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมีความตั้งใจในการเรียนรู้กับเครื่องมือที่จะทำให้การเรียนการสอนวิชาทางด้านบริหารธุรกิจเข้มข้นและน่าสนใจรวมถึงการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดทางธุรกิจที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมนำไปสู่การได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจยุคดิจิตอล

 
view: 414 shares: