ข่าว/กิจกรรม

งบการเงินของกิจการสำคัญไฉน? by ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์

UploadImage

งบแสดงฐานะทางการเงิน (Financial Position Statement) ทำให้รู้ว่า รวยหรือไม่รวย เพราะ
จะทำให้ทราบมูลค่าของกิจการ หนี้สินที่เป็นภาระผูกพัน ทุนทีมาจากส่วนเจ้าของ 

งบกำไรขาดทุน (Income statement) ทำให้รู้ว่า เก่งหรือไม่เก่ง เพราะทำให้รู้ความสามารถในการสร้างรายได้ การบริหารต้นทุนต่างๆ
งบกระแสเงินสด (Cash flow statement) ทำให้รู้ว่า จะรอดหรือไม่รอด เพราะทำให้รู้ถึงความมั่งคงทางการเงิน กระแสเงินสดที่ไหลเวียนในการดำเนินงานของกิจการ

"การทำความเข้าใจงบเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการ"

ผู้เขียน: ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

 
view: 114 shares: