ข่าว/กิจกรรม

การจัดการเรียนรู้สมัยใหม่...ในศตวรรษที 21

UploadImage

"การเรียนรู้ที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจาก
การรับความรู้สำเร็จรูป แต่เป็นผลของการ ลงมือกระทำและคิดของตน

"

UploadImage

L E V T U R E R 
-----
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช
ผู้ก่อตั้งและประธาน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
▪ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02 558 6888 ต่อ 3001 
www.spu.ac.th
----------------
#วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
#สร้างมืออาชีพ..ด้วยมืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#เรียนกับตัวจริง..ประสบการณ์จริง
view: 85 shares: