ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562

• สมัครเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2562 
ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา   20,000 บาท
ปริญญาโท  รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

• สมัครเรียนวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2562 
ปริญญาเอก รับทุนกาศึกษา 10,000
ปริญญาโท  รับทุนกาศึกษา 5,000 บาท

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)

• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต


ระดับปริญญาโท
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
(ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์) 

- การจัดการองค์การสมัยใหม่  
- การเงินและการลงทุน 
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
- บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
- การจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

• หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (M.Org.M) 
(วันอาทิตยวันเดียว)
- จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการธุรกิจข้ามชาติ
- ดิจิทัลกับการจัดการธุรกิจ
- การจัดการภาครัฐและเอกชน
- การจัดการธุรกิจสื่อและดิจิตัล (คณะนิเทศศาสตร์)
- การจัดการไมซ์และอีเว้นท์ (วิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ)
- การจัดการวิศวกรรมและโครงการ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
- การจัดการธุรกิจความปลอดภัยทางการบินและการคมนาคม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม)
- การจัดการธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)

(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอนสำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 11

โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.
 
view: 482 shares: