ข่าว/กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562


• สมัครเรียนวันที่ 1- 31 สิงหาคม 2562 
ปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 10,000
ปริญญาโท  รับทุนการศึกษา 5,000 บาท
ศิษย์เก่า เรียนต่อปริญญาเอก รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
ศิษย์เก่า เรียนต่อปริญญาโท รับทุนการศึกาา 20,000 บาท
ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัวสำนักงานตำรวจ 20% เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คลิก

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
• หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คลิก


ระดับปริญญาโท

(ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คลิก
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
- บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
- การจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)


(วันอาทิตยวันเดียว)
• หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (M.Org.M) คลิก
- จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ดิจิทัลกับการจัดการธุรกิจ
- การจัดการภาครัฐและเอกชน
- การจัดการธุรกิจสื่อและดิจิตัล (คณะนิเทศศาสตร์)
- การจัดการธุรกิจความปลอดภัยทางการบินและการคมนาคม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม)


(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
• หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
• หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คลิก


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 11

โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

 
view: 1318 shares: