บริการวิชาการ

GCM Knowledge Management

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและการ วิจัย ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (ไฟล์แนบ) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต  มีการจัดการความรู้เรื่อง การสร้างความเป็นมืออาชีพ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และมีการนำมาปฏิบัติจริงโดยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์การจริง มาถ่ายทอดความรู้แก่บัณฑิต ภายใต้โครงการ CEO TALK “เรียนการตัวจริง ประสบการณ์จริง” เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ”
- ปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ
- ปีการศึกษา 2561 ไฟล์แนบ
- ปีการศึกษา 2562 ไฟล์แนบ

ด้านการวิจัย มีการจัดการความรู้และส่งเสริมการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีคู่มือแนะนำในการจัดทำสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการ (ไฟล์แนบ) หรือสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบ e-Book (เข้าถึงได้ที่ https://simplebooklet.com/thesisjul2561#page=0)
- ปีการศึกษา 2560 ไฟล์แนบ
- ปีการศึกษา 2561 ไฟล์แนบ
- ปีการศึกษา 2562 ไฟล์แนบ
view: 0 shares: