บริการวิชาการ

ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ ระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ขบ.มศป.141/2548 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 คลิกที่นี่
- ขบ.มศป.64/2560 ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปก.มศป.42/2563 แนวปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาที่มีเพศสภาพหรือการแสดงออกทางเพศ ที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 คลิกที่นี่
ปก.มศป.41/2563 แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
- ปก.มศป.37/2563 มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับบัณฑิตศึกษา บางเขน คลิกที่นี่
- ปก.มศป.28/2563 มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักศึกษา บางเขน คลิกที่นี่
- ปก.มศป.47/2562 การจัดตั้งและดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คลิกที่นี่
- ปก.มศป.139/2553 การจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ (Graduate College of Management) คลิกที่นี่ 
- ปก.มศป.80/2558 หลักเกณฑ์การสมัครเรียนใหม่ (กรณีพิเศษ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ครบระยะเวลาการศึกษา คลิกที่นี่ 
- ปก.มศป.44/2559 ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  คลิกที่นี่ 
- ปก.มศป.19/2560 การพิจารณาสอบสวนความผิดทางวินัยของนักศึกษา คลิกที่นี่
- ปก.มศป.8/2561 เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คลิกที่นี่
- ปก.มศป.49/2561 การให้ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 ลิกที่นี่
ปก.มศป.54/2561 การให้ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชน (ระดับปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561 ลิกที่นี่
- ปก.มศป.74/2552 นโยบาย และการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย คลิกที่นี่

ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม
- รบ.มศป.100/2557 วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 คลิกที่นี่
- รบ.มศป.103/2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีปทุม ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ พ.ศ.2553 คลิกที่นี่ 


ปฏิทินการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่ 

- ปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่
- ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่
- ปฎิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่


 
view: 0 shares: