ข่าว/กิจกรรม

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2562
The Regional Conference on Graduate Research 2019
Theme “Transforming Innovative Business to the Future”

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 11-1102 อาคาร 11 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (GRADSPUCON2019) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

UploadImage
0.40 - Conference Proceedings
0.10 - E-Journal
รวมคะแนนประกันคุณภาพต่อฉบับ เท่ากับ 0.50
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (.40)  และ
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (.40)


UploadImage
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ในสาขาการบริหารธุรกิจทุกระดับการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้


UploadImage
1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. คณะกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ


UploadImage
การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย
1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ


UploadImage
การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ ณ ห้อง 11-1102 อาคาร 11 ชั้น 11 ม.ศรีปทุม
09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
               คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.30-10.30 น. Keynote Speaker 
10.30-10.40 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที 
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องเลาจ์น อาคาร 11 ชั้น 12A 
13.00-14.20 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที (ต่อ)
14.20-14.40 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.40-16.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที (ต่อ)
16.00-16.20 น. กล่าวปิดงานการประชุมวิชาการ
17.00-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น (สำหรับผู้ลงทะเบียนนำเสนอบทความ)
หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
           ห้องประชุมย่อยในการนำเสนอผลงาน ได้แก่ ห้อง 11-1102, 12A01, 12A02, 12A03, 

UploadImage
การเตรียมบทความวิจัย และบทความวิชาการที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวระหว่างบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 8 หน้า และบทความวิจัยภาษาไทย 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนด
Template บทความวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ คลิกที่นี่

      - วันสุดท้ายของการส่ง FULL PAPER  วันที่ 15 สิงหาคม 2562
      - ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf มาที่ email : epxull@yahoo.com
      - ไฟล์นำเสนอ .ppt จัดทำในรูปแบบไทยหรือภาษาอังกฤษ นำส่งภายใน 23 สิงหาคม 2562 มาที่ email : epxull@yahoo.com (รอการตอบรับบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนนำส่ง .ppt) 
หมายเหตุ:
- บทความภาษาไทย จะเผยแพร่ผ่านออนไลน์ ตัวอย่างคลิก (ไม่ได้จัดทำเล่มและซีดีแจก)
- บทความภาษาอังกฤษ จะเผยแพร่ผ่านออนไลน์ ตัวอย่างคลิก และจัดทำเล่มและซีดี มอบให้ท่านในวันนำเสนอผลงาน
- นำส่งบทความทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- บทความที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับเกียรติบัตรในวันนำเสนอผลงาน

การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ คลิกที่นี่ หรือ Scan QR CODE ผ่าน LINE

UploadImage
(2) สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2562
      - วันสุดท้ายของการส่ง FULL PAPER  วันที่ 15 สิงหาคม 2562
      - ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf มาที่ email : epxull@yahoo.com
(3) ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(4) ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย วันที่ 19 สิงหาคม 2562
(5)
ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
    
ค่าลงทะเบียน
o ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา, บุคลากร, อาจารย์ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทความละ 2,000 บาท
o ค่าลงทะเบียนสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ต่างชาติ ภาษาอังกฤษ  บทความละ 3,200 บาท
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 500 บาท

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 034-1-91464-7

ชื่อบัญชี น.ส.กชพร มูลธิจันทร์ (ชื่อเดิม น.ส.สวลี แนบนวล)
**ส่งสําเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล และที่อยู่ในออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งไปยัง email : khotchaporn.mo@spu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 579 1111 ต่อ 3000, 3012
หรือ Line@ : @gradspu
หมายเหตุ  คณะผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
view: 2103 shares: