ข่าว/กิจกรรม

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

UploadImage
งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
The Regional Conference on Graduate Research 2018
Theme “Cutting Edge Era of Future and Beyond”


วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 2 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต  ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

งานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 2 (GRADSPUCON2018) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 

UploadImage
0.40 - Conference Proceedings
0.10 - E-Journal
รวมคะแนนประกันคุณภาพต่อฉบับ เท่ากับ 0.50
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (.40)  และ
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (.40)


UploadImage
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักวิจัยในสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนก้าวทันกับองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในนานา อารยประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ในสาขาการบริหารธุรกิจทุกระดับการศึกษา ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ตลอดจนมีเวทีภายในประเทศสำหรับการฝึกฝนการนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้


UploadImage
1. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. คณะกรรมการจัดการประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยในกลุ่มความร่วมมือ
3. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
การประชุมรับพิจารณา “บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article)” ใน 2 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำหรับประเภทของบทความวิจัยที่รับพิจารณา ประกอบด้วย
1. ผลงานวิจัยองค์ความรู้ 
2. ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3. วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
4. บทความวิชาการ


UploadImage
การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย ใช้เวลานำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวม 20 นาที บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full paper) ที่ผ่านการพิจารณาและนำเสนอในวันงาน จะถูกรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings) ในรูปแบบ CD-ROM

กำหนดการงานประชุมสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการ
09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
               คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.30-10.30 น. Keynote Speaker
10.30-10.40 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.40-12.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที (4 ผลงาน)
12.00-13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.20 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที (4 ผลงาน) (ต่อ)
14.20-14.40 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.40-16.00 น. นำเสนอผลงานช่วงละ 20 นาที (4 ผลงาน) (ต่อ)
16.00-16.20 น. กล่าวปิดงานการประชุมวิชาการ
19.30-21.30 น. รับประทานอาหารเย็น (สำหรับผู้ลงทะเบียนนำเสนอบทความ)
              ณ BAIYOKE SKY HOTEL ชั้น 69 (ตึกใบหยก 2)
       
หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

UploadImage
การเตรียมบทความวิจัย และบทความวิชาการที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน ความยาวระหว่างบทความวิจัยภาษาอังกฤษ 8 หน้า และบทความวิจัยภาษาไทย 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการที่คณะกรรมการกำหนด
Template บทความวิจัยภาษาไทย/อังกฤษ คลิกที่นี่

      - วันสุดท้ายของการส่ง FULL PAPER  วันที่ 2 ธันวาคม 2561
      - ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf มาที่ email : epxull@yahoo.com

การส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณา ขอให้ดําเนินการดังนี้ 
(1) ลงทะเบียนร่วมงานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ คลิกที่นี่
(2) สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2561
      - วันสุดท้ายของการส่ง FULL PAPER  วันที่ 2 ธันวาคม 2561
      - ส่งบทความในรูปแบบไฟล์ ms.word และ .pdf มาที่ email : epxull@yahoo.com
(3) ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
(4) ประกาศผลการตอบรับบทความวิจัย วันที่ 10 ธันวาคม 2561
(5)
ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
    
ค่าลงทะเบียน
o ค่าลงทะเบียนสําหรับบทความบุคคลภายใน (มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
   ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ บทความละ 1,500 บาท
o ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก (สถาบันการศึกษาอื่นๆ)
   ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  บทความละ 2,000 บาท
o ค่าลงทะเบียนสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ต่างชาติ
   ภาษาอังกฤษ  บทความละ 3,200 บาท
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นําเสนอผลงาน) ท่านละ 500 บาท

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ศูนย์วิทยบริการ)
ธนาคารทหารไทย สาขาบางบัว
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 103-2-44171-7 

**ส่งสําเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ-สกุล ชื่อบทความ และที่อยู่ในออกใบเสร็จรับเงิน
ส่งไปยัง email : sawalee.na@spu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 579 1111 ต่อ 3000, 3012
หรือ Line@ : @gradspu
UploadImage
หมายเหตุ  คณะผู้จัดงานจะไม่คืนเงินไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นUploadImage
view: 1114 shares: