ข่าว/กิจกรรม

ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทุนสำหรับบุคลากรและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562
UploadImage

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
  ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน  31 สิงหาคม 2562 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก
 ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน  31 สิงหาคม 2562 รับทุนการศึกษา 20%  จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติอื่นๆ
1.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
2.  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.  มีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด และบัตรข้าราชการ

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1.  ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.50 ขึ้นไป
2.  หาได้รับทุนการศึกษานี้แล้วจะไม่สามารถรับทุนการศึกษาอื่นๆ (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 

โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
view: 976 shares: