ข่าว/กิจกรรม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
• คุรุสภา (ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร)
• ผลการดำเนินการหลักสูตรในระดับ ดีมาก 
• เรียนกับวิทยากรระดับชาติและนานาชาติ 
• ดูแลโดยคณาจารย์มืออาชีพ
• นักศึกษารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น จาก สสอท. 3 ปีซ้อน
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการศึกษา
• ผลิตดุษฎีบัณฑิตเป็น “ผู้บริหารมืออาชีพ” ที่สามารถ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ใหม่
ทางการบริหารการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างคุณเป็นนักบริหารการศึกษา ที่พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยี
การบริหารจัดการและการปฏิรูปการศึกษา
• สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาโดยเรียนรู้ผ่าน Case Study
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ

ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

เวลาในการศึกษา
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30 น.​

แผนการศึกษา 9 ภาคการศึกษา
รวม 60 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 หลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1


ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 500,000 บาท 
(แบ่งชำระ 9 ภาคการศึกษา)

สมัครวันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562
 รับทุนการศึกษา 40,000 บาท
สมัครเรียนวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2562 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
สมัครเรียนวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรและครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลด 20% ของค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ใบสมัครออนไลน์
https://goo.gl/QpFDVs
**เชื่อมต่อผ่าน firefox หรือ Internet Explorer

วิธีการสมัคร
https://www.spu.ac.th/pages/registermaster

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
Line@ : @gradspu


ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-12.00 น.

 
view: 5576 shares: