พีระพันธ์ เหมะรัต ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ

 
พีระพันธ์ เหมะรัต
- ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์ เอ อี ซี จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการร้านสหกรณ์ กรุงเทพ
- รางวัลกรรมการสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 

รู้สึก รู้จริง รู้รอบ รู้ไกล  ต้องศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 0 shares: