กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

รู้สึกประทับใจในความเอาใจใส่ของคณาจารย์ทุกท่าน อาจารย์ผู้สอนมากด้วยความสามารถและประสบการณ์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมครบเครื่องเรื่องการบริหารงานภาครัฐพันธุ์ใหม่อย่างแท้จริง

กานต์รวี เจริญเกียรติภักดี
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


view: 0 shares: