ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์ รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

ร.ต.ท.หญิง กฤตยา ชัยสวัสดิ์
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ
กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

 
เลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีชื่อเสียง หลักสูตรมีมาตรฐานที่ดีปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดและสามารถนำความรู้ที่เรียนไปปรับใช้ในการทำงานได้
UploadImage
view: 0 shares: