ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวินกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
อดีตรองอธิบดีกรมพลศึกษา อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ในช่วงปี 2547-2550 

“ผมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพราะชื่อมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติ คณาจารย์ผู้สอนที่ทรงคุณค่า หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม ที่สำคัญคือมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานทั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภูมิใจมากๆ ครับ”

 
view: 0 shares: