ดร.มนัส ตั้งสุข พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2561

ดร.มนัส ตั้งสุข
พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี 2561

ศิษย์เก่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

“ผมจบปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผมมีโอกาสได้เรียนกับคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นนักทฤษฎี และนักปฏิบัติระดับประเทศ จึงได้รับความรู้ทั้งลึกและกว้างผมได้นำความรู้จากที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับงานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมคิดไม่ผิดที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

view: 0 shares: