คณบดี วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

 
   
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

      วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ  มีชื่อเสียงชั้นนำในการสร้างนักบริหารภาคธุรกิจและภาครัฐแบบมืออาชีพ ที่มีความโดดเด่นในการนำนวัตกรรมในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาลมาใช้ร่วมกันแบบองค์รวมและยั่งยืน
      มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน :
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

โทร      : 025791111 ต่อ 3005
แฟกซ์   : 025791111 ต่อ 3011
อีเมล์    : vichit.uo@spu.ac.th
 
UploadImage