การบริหารคณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

  UploadImage   รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
    คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
    และรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต


      วุฒิการศึกษา 
       - ปริญญาเอก: DBA. (Marketing) The University of Sarasota, USA
       - ปริญญาเอก: D.I.B.A  Nova Southeastern University, Florida, USA.
       - ปริญญาโท: วทม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - ปริญญาตรี: วทบ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       โทร      : 025791111 ต่อ 3005
       แฟกซ์   : 025791111 ต่อ 3011
       อีเมล์    : vichit.uo@spu.ac.th
 
รองศาสตราจารย์ สมทรง ลีตลายัน
รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
และปฎิบัติหน้าที่ดูแลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์

โทร      : 025791111 ต่อ 3047
แฟกซ์   : 025791111 ต่อ 3011
อีเมล์    : somsong.si@spu.ac.th
UploadImage
   
UploadImage
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาคปกติ, ภาคเสาร์-อาทิตย์

โทร    : 025791111 ต่อ 3019
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
อีเมล์  : natsapun.pa@spu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการพิเศษ
และผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต

โทร    : 025791111 ต่อ 3039
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
อีเมล์  : uthairat.mu@spu.ac.th
UploadImage
UploadImage ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ


โทร    : 025791111 ต่อ  2293
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011
อีเมล์  : nilubon.si@spu.ac.th 
อาจารย์กชพร  มูลธิจันทร์
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

โทร.  : 025791111 ต่อ 3000           
แฟกซ์ : 025791111 ต่อ 3011             
อีเมล์  : khotchaporn.mo@spu.ac.th  
UploadImage
 
UploadImage
อาจารย์ชานนท์ สุราภา
ผู้จัดการโครงการ ศูนย์วิทยบริการ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

โทร    : 025791111 ต่อ 3008, 3055
แฟกซ์ : 025798662
อีเมล์  : chanon.ch@spu.ac.th