UploadImage
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ เป็นหน่วยงานภายใต้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นในการดำเนินการเพื่อความเป็นเลิศทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ และการจัดการภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำนวัตกรรมการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเหล่านั้นไปใช้ได้จริงในระดับสูง
UploadImage
UploadImage
 
ปรัชญา
การผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ คือ ภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำชาติสู่การเจริญ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปณิธาน
นวัตกรรม สร้างสรรค์ความรู้ สู่ความเป็นมืออาชีพในการจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐ

วิสัยทัศน์
เป็นวิทยาลัยฯ ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ในการสร้างนักบริหารภาคธุรกิจและภาครัฐแบบมืออาชีพ ที่มีความโดดเด่นในการนำนวัตกรรมในการจัดการความรู้ เทคโนโลยี และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ร่วมกันแบบองค์รวมและยั่งยืน

พันธกิจ
     1. การสร้างบัณฑิต
     2. การวิจัย
     3. การบริการวิชาการ
     4. การทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม
 
UploadImage
               
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยเน้นการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนทั้งจากองค์ความรู้ในทฤษฎี การปฎิบัติ และการวิจัย มาใช้ในหลักสูตรอย่างบูรณาการ และมุ่งเน้นการผสมผสานการจัดการองค์ความรู้แบบองค์รวมอย่าง บูรณาการทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อทำให้เกิดความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
 
               วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มีการจัดระบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology and Research Based) ระบบการเรียนการสอนจะใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นหลัก และมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดและแนวปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในส่วนการบริหารจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐอีกทั้งจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำนวัตกรรมในการจัดการความรู้มาใช้ในบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล

               วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มีรูปแบบในการบริหารจัดการแบบเชิงรุก โดยเน้นการนำนวัตกรรมการจัดการงานเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการบริหารงานและให้ความสำคัญต่อการทำงานเป็นทีมและพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องและการบริหารงานของวิทยาลัยฯเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานมหาวิทยาลัยต่อไป