ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

UploadImage

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป
   สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2541  ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่  30  กันยายน  2546  มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา  มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ  แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา  กับ 1 สำนักงาน  คือ

1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.หมวดวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

3.หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

4.สำนักงานเลขานุการ

  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรรรัชต์  ห่อไพศาล  ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการ ฯ ท่านแรก  ต่อมาได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ 207/2544  เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร  ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์  เป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2544  มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสำนักฯรวม  26  คน  โดยมีจำนวนวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 46 วิชา  ดูแลรับผิดชอบห้องปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ห้อง

   หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  คือ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพให้ทุกคณะในระดับปริญญาตรี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้คือ

จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
บริการบุคลากรในสังกัดด้านการเรียนการสอน
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การวัดผลและประมินผลอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย
บริการแนะแนวการเรียนเพื่อเสริมความรู้พื้นฐานแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ
จัดทำงบประมาณต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
    และในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างของสำนักวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ โดยยุบรวมหมวดวิชาทั้ง 3 เข้าด้วยกัน เป็น 1 หมวดวิชา 1 สำนักงาน ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ คุณภัทรภรณ์ ศรีบุษย์  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะ  ปัจจุบันมีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 14 คน  สายสนับสนุน 2 ท่าน