ข่าว/กิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารกับมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับแลกเปลี่ยนรเรียนรู้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ณ ห้องปัทมา และเช้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนชั้นใหญ่  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ในวิชา HUM 120 ทักษะการเรียนรู้สูู่ความเป็นบัณฑิตในอุดมคติ  เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560
view: 566 shares: