สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

SBIC SPU เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการในงานแสดงสินค้า ...

ผศ.สุภาวดี ฮะมะณี ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ ...

นิติศาสตร์ SPU ปริญญาตรี-โท-เอก ...

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ...

พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ S...

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

วบจ.ม.ศรีปทุม ต้อนรับผู้บริหาร ...

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

SITI THE NEXT CHATER ชวนน้องม.ปลายร่วมกิจกรรม ...

ชวนน้องๆ ม.ปลายร่วมกิจกรรม Open House ครั้งแรก!...

เริ่มแล้ว! ม.ศรีปทุม ร...

ผศ.ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย