สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ...

ทีมนักศึกษา อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ...

Story สร้าง Brand "แรงบันดาลใจเป็นแค่ชนวน ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟัง Power ...

Tech Talk Season 2 #9 เปลี่ยนการสื่อสาร ...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

อาจารย์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐสภา ...

แข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ...

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

จากทุ่งข้าวถึงขุนเขา (...

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ ...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย