สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ในชื่อ “ศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป” และ เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป” เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 มีการปฏิบัติงานเทียบเท่าคณะวิชา มีหน้าที่ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะ แบ่งออกเป็น 3 หมวดวิชา กับ 1 สำนักงาน คือ 1.หมวดวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

SPU NEWS

นศ.สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม Workshop ...

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ...

ม.ศรีปทุม ชูแนวคิด Outside-In ...

ม.ศรีปทุม ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำภาคการศึกษาที่ ...

นศ.สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม แท็กทีม ...

นศ.สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม และ นศ.จาก Sugiyama Jogak...

เด็กเก่งเกม! คณะดิจิทัลมีเดีย ...

เด็กเก่งเกม คณะดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม โชว์ผลงานความคิดสร้างสรรค์ ...

“ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปท...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีป...

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับ...

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ บริษัท ชัยวั...

CALENDAR

สาขาที่เปิดสอน

เครือข่าย