ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (โยธา), ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา), เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางทรัพยากรน้ำ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ การร่วมงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และ บริษัท สุวรรณภูมิที่ปรึกษา จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง และบริษัท พิสุทธ์เทคโนโลยี จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147