ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : D. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท : M. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Building Design และ Earthquake Engineering ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดออกแบบฐานราก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ สาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นอกจากประสบการณ์การทำงานดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ยังเคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2171
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147