ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปพลังงาน โดยมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยมากว่า 17 ปี ทำการสอนในวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ อาจารย์ปรากฤต ยังเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2272
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147