ดร. เทพฤทธิ์ ทองชุบ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอาคารและระบบ HVAC ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1202
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147