ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D. Electrical and Computer Engineering Curtin University, Australia

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ความเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมไฟฟ้าในด้านการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า
การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน และกริดอัฉริยะ
ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
เป็นผู้พิจารณาบทความ (Reviewer) ของวารสารวิชาการนานาชาติ IET Generation Transmission and Distribution
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและการสอนในระดับ อดุมศึกษากว่า 15 ปี
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2270
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147