ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : M.Eng. (Transportation Engineering) Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการขนส่ง, การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการจราจรอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่, การวิเคราะห์ทางด้านการจราจรทั่วๆ ไป การสอนทางด้านวิศวกรรมขรส่งและวิศวกรรมการทาง และการสอนทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2161
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147