ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D. Iowa State University

ปริญญาโท : M.S. Water and Wastewater Engineering,Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี : วท.บ. ฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fate and transport of pollutants, Environmental impact assessment, Biological wastewater treatment
2543 ประเมินศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มโครงการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
2543 – ปัจจุบัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานน้ำตาล
2444 – ปัจจุบัน โครการติดตามและตรวจสอบโครงการในช่วงดำเนินการ (Monitoring) โครงการประเภทต่างๆ เช่น โครงการที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
2550 ประเมินประสิทธิภาพของระบบการผลิตประปาต้นแบบ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2159
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147