ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..ไพจิตร ผาวัน เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Construction Management, Project Supervision and Inspection, Quantitative Survey ปัจจุบัน อาจารย์ไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางทรัพยากรน้ำ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ การร่วมงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และ บริษัท สุวรรณภูมิที่ปรึกษา จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง และบริษัท พิสุทธ์เทคโนโลยี จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Building Design และ Earthquake Engineering ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดออกแบบฐานราก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ สาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นอกจากประสบการณ์การทำงานดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ยังเคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2171
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fate and transport of pollutants, Environmental impact assessment, Biological wastewater treatment
2543 ประเมินศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มโครงการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
2543 – ปัจจุบัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานน้ำตาล
2444 – ปัจจุบัน โครการติดตามและตรวจสอบโครงการในช่วงดำเนินการ (Monitoring) โครงการประเภทต่างๆ เช่น โครงการที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
2550 ประเมินประสิทธิภาพของระบบการผลิตประปาต้นแบบ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2159
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการขนส่ง, การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการจราจรอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่, การวิเคราะห์ทางด้านการจราจรทั่วๆ ไป การสอนทางด้านวิศวกรรมขรส่งและวิศวกรรมการทาง และการสอนทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2161
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ดร. ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบซ่อมแซมและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2153
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา การทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย การทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2172
แฟกซ์ : 02 5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมปฐพีและฐานราก โครงสร้างกำแพงกันดิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2171
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุงานโยธา
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2147
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ชลัท พงษ์สุข เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านปฏิบัติการสำรวจ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท เพชรชมพู จำกัด ในตำแหน่งออกแบบวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร บริษัทโปรมิแนนท์เทค พี เอส ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ และบริษัท จิทโบ้เทรดดิ้ง จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น

ปัจจุบัน อาจารย์ชลัท เป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
โทร : 02-5791111 ต่อ 2168
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบอาคารด้านงานโยธา ด้านสาธารณูปโภค โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว และ สงขลา โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา


โทร : 02-5791111 ต่อ 1361
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147