การบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

Post Doctoral Research Associate: Renewable & Alternative Energy Duke University, USA

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) North Carolina State University, USA

ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering) Southern Illinois University at Carbondale, USA

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D. Iowa State University

ปริญญาโท : M.S. Water and Wastewater Engineering,Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี : วท.บ. ฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : M.Eng. (Transportation Engineering) Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
​หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : ปร.ด (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​​

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (โยธา), ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ. (โยธา), เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : D. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท : M. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D. Electrical and Computer Engineering Curtin University, Australia

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต บุญภิรมย์
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : คอ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศน์

ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม

ดร. เทพฤทธิ์ ทองชุบ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ จันทร์สา
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : M.Sc. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม

เจ้าหน้าที่

ลักษณา สาคร
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ
รุจาภา บัวใหญ่
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ
พรนับพัน สังข์พันธ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ