การบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม และ ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา :

Post Doctoral Research Associate: Renewable & Alternative Energy Duke University, USA

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) North Carolina State University, USA

ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering) Southern Illinois University at Carbondale, USA

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : ปร.ด (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​​

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิศวกรรมโยธา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. วิศวกรรมปฐพี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร ผาวัน
รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : ปร.ด (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​​

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี : อส.บ. วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท : M.Eng. (Transportation Engineering) Asian Institute of Technology

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร เฮงศรีธวัช
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : วศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D. Electrical and Computer Engineering Curtin University, Australia

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

ดร. เทพฤทธิ์ ทองชุบ
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

Post Doctoral Research Associate: Renewable & Alternative Energy Duke University, USA

ปริญญาเอก: Doctor of Philosophy (Mechanical Engineering) North Carolina State University, USA

ปริญญาโท: Master of Science (Mechanical Engineering) Southern Illinois University at Carbondale, USA

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิศวกรรมยานยนต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ จันทร์สา
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : M.Sc. (Mechanical Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พัฒนภักดี
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : M.S. Control System Engineering West Virginia Institute of Technology,U.S.A.,

ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม

สาขาวิศวกรรมอุตสาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์จักรพันธ์ กัณหา
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี: อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศนียบัตร: Cert. in International Logistics Management Game Linkoping Institute of Technology, Linkoping University, SWEDEN

สาขาวิศวกรรมระบบราง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต มณีศรี
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมระบบราง

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : วศ.ด. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เจ้าหน้าที่

ลักษณา สาคร
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ
รุจาภา บัวใหญ่
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ
วนิดา ปานนพภา
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะ