หลักสูตร/สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) เทียบโอน ปวส. (นอกเวลาราชการ)

เป็นสาขาที่ศึกษาทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่กว้างประกอบไปด้วยหลายสาขาย่อย สามารถเลือกเรียนมุ่งเน้นกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญ
- ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ 
- ไฟฟ้ากำลัง
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564

จุดเด่น

มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและมีการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) เทียบโอน ปวส. (นอกเวลาราชการ)

ชื่อปริญญา
วิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
B.Eng. (Electrical Engineering)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา  

หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - วันศุกร์  เวลา 09.00 -17.00 น. 
หลักสูตร 4 ปี (นอกเวลาราชการ) 
 เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 - 07.00 น.
 

แขนงความเชี่ยวชาญในอาชีพวิศวกรรม   
แขนงไฟฟ้ากำลัง

 UploadImage UploadImage   

 UploadImage UploadImage

โอกาสทางวิชาชีพ
วิศวกรไฟฟ้าคือผู้ที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์ งานของวิศวกรไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเชื่อมโยงกับการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม นอกจากนี้งานของวิศวกรไฟฟ้ายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน งานของวิศวกรรมไฟฟ้ายังมีโอกาสเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมในการดูแลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิต ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ทั้งทางด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ประกอบการดำเนินงาน วิศวกรไฟฟ้ายังอาจทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายการตลาดสำหรับ อุปกรณ์ หรือ ระบบ ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าในการให้คำปรึกษาทางเทคนิกการใช้งาน ติดตั้ง และการวางแผนของระบบ

UploadImage

ตัวอย่างงานของวิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
วิศวกรวางแผน-ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
วิศวกรโรงงาน
วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
วิศวกรระบบโทรคมนาคม
วิศวกรผู้จัดการอาคาร
วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
สร้างผลิตภัณฑ์
ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
เป็นผู้ประกอบการ
ฯลฯ

UploadImage

ตัวอย่างสถานที่ทำงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเดิม)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอกชนผู้ประกอบการที่ใช้บริการด้านการสื่อสาร เครือข่ายโทรคมนาคม
บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน
บริษัทสำรวจและผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านปิโตเลียม
บริษัทผู้ประกอบการด้านปูนซีเมนต์
บริษัทเอกชนที่รับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
บริษัทเอกชนที่ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงงานอุตสาหกรรม
บริษัทออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
ฯลฯ

UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะ ศรีปทุม #วิศวกรรมไฟฟ้า ศรีปทุม #วิศวะไฟฟ้า เรียนที่ไหนดี #วิศวะไฟฟ้า เรียนอะไรบ้าง #วิศวกรรมไฟฟ้า ทำงานอะไร #วิศวะไฟฟ้า ผู้หญิง #อาชีพวิศวะไฟฟ้า #วิศวะไฟฟ้ากำลัง #อาชีพวิศวกรไฟฟ้า #วิศวกรมีอะไรบ้าง #วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า #เทียบโอน ป.ตรี เสาร์ อาทิตย์ #เรียนป.ตรี เสาร์ อาทิตย์ ที่ไหนดี #มหาลัยที่รับเทียบโอน ปวส. #มหาลัยที่เทียบโอนได้ #เทียบโอน ปวส. 60

 

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) เทียบโอน ปวส. (นอกเวลาราชการ)

- วิศวกรออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า
- วิศวกรระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเมคคาทรอนิกส์
- วิศวกรวางแผนออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
- วิศวกรโรงงาน
- วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- วิศวกรระบบโทรคมนาคม
- วิศวกรผู้จัดการอาคาร
- วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
- วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
- วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
- สร้างผลิตภัณฑ์
- ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
- วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- เป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) เทียบโอน ปวส. (นอกเวลาราชการ)

เป็นสาขาที่ศึกษาทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขานี้เรียกว่า วิศวกรไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นสาขาที่กว้างประกอบไปด้วยหลายสาขาย่อย สามารถเลือกเรียนมุ่งเน้นกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญ
- ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ 
- ไฟฟ้ากำลัง
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564


View 14362