หลักสูตร/สาขา

วิศวกรรมโยธา

ตัวจริงด้านโยธา! ( เป็นวิศวกรนั้นไม่ง่าย แต่เราสร้างให้คุณเป็นตัวจริงได้ )

เรียนวิศวะโยธาสู่การเป็นตัวจริงในสาขาอาชีพจากการเรียนวิศวะด้านสิ่งก่อสร้างทางโยธาครบ 4 สาขาย่อย เพื่อการก้าวเป็นผู้นำด้านวิศวกรโยธาและบริหารงานก่อสร้างตัวจริง ทั้งวิศวกรรมโครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเรียนวิศวะโยธากับมหาวิทยาศรีปทุมจะผลักดันผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นวิศวกรโยธาชั้นแนวหน้าเพราะเจาะลึกวิชามากกว่าที่ไหน พบหลักสูตร Gointer เรียนไทย 2 ปี แล้วไปเรียนไกลถึงออสเตรเลียอีก 2 ปี ได้ทั้งความรู้ด้านการเรียนวิศวะโยธาและภาษาสำหรับการต่อยอดอาชีพ ระหว่างเรียนวิศวะโยธามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ปูทักษะด้านวิศวกรโยธาแบบจัดเต็ม พร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วย
คำอธิบายรายวิชา  >>  ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2555-2559 
                      ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564
                      ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2565-2569

 

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..ไพจิตร ผาวัน เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Construction Management, Project Supervision and Inspection, Quantitative Survey ปัจจุบัน อาจารย์ไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางทรัพยากรน้ำ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ การร่วมงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และ บริษัท สุวรรณภูมิที่ปรึกษา จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง และบริษัท พิสุทธ์เทคโนโลยี จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Building Design และ Earthquake Engineering ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดออกแบบฐานราก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ สาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นอกจากประสบการณ์การทำงานดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ยังเคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2171
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
โทร : 02-5791111 ต่อ 2168
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา การทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย การทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2172
แฟกซ์ : 02 5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fate and transport of pollutants, Environmental impact assessment, Biological wastewater treatment
2543 ประเมินศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มโครงการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
2543 – ปัจจุบัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานน้ำตาล
2444 – ปัจจุบัน โครการติดตามและตรวจสอบโครงการในช่วงดำเนินการ (Monitoring) โครงการประเภทต่างๆ เช่น โครงการที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม
2550 ประเมินประสิทธิภาพของระบบการผลิตประปาต้นแบบ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2159
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณุ อัมพรายน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการขนส่ง, การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการจราจรอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่, การวิเคราะห์ทางด้านการจราจรทั่วๆ ไป การสอนทางด้านวิศวกรรมขรส่งและวิศวกรรมการทาง และการสอนทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2161
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ดร. ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบซ่อมแซมและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2153
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

การศึกษาทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบอาคารด้านงานโยธา ด้านสาธารณูปโภค โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว และ สงขลา โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา


โทร : 02-5791111 ต่อ 1361
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมปฐพีและฐานราก โครงสร้างกำแพงกันดิน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2171
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุงานโยธา
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2147
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

อาจารย์ชลัท พงษ์สุข เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านปฏิบัติการสำรวจ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท เพชรชมพู จำกัด ในตำแหน่งออกแบบวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร บริษัทโปรมิแนนท์เทค พี เอส ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ และบริษัท จิทโบ้เทรดดิ้ง จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น

ปัจจุบัน อาจารย์ชลัท เป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147

วิศวกรรมโยธา

ตัวจริงด้านโยธา!

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
       (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
          (อักษรย่อ) : B.Eng (Civil Engineering)


UploadImage

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 151 หน่วยกิต
Course No.
Credits
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร 
14 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 7 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
115 หน่วยกิต
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 
35 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาบังคับ
62 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาเลือก
18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
 6 หน่วยกิต
>>แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร<<
 
ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
หลักสูตร 4 ปี (นอกเวลาราชการ)
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
 
วิศวะโยธา เรียนอะไรบ้าง?
สาขาวิศวกรรมโยธา ครอบคลุมหลายสาขาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย…

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
วิเคราะห์ออกแบบ เลือกรูปแบบของโครงสร้างและวัสดุที่เหมาะสมให้โครงสร้างสิ่งปลูกสร้างสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัย ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและการออกแบบ ทั้งยังศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ลักษณะของงานในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างสามารถแยกออกเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างเหล็กและงานคอนกรีตอัดแรง ปัจจุบันความรู้บางอย่างแตกออกไปจากสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเช่น วิศวกรรมสะพาน (Bridge Engineering) ทำการออกแบบก่อสร้างสะพานเป็นงานหลัก วิศวกรรมแผ่นดินไหว (Earthquake Engineering) เรียนเกี่ยวกับการการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหว การออกแบบโครงสร้างในสามารถรับแรงจากแผ่นดินไหว

สาขาบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
สาขาบริหารงานก่อสร้างมีหน้าที่จัดการ วางแผนการดำเนินการและการใช้ทรัพยากรเครื่องมือ คนในงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคงานก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมของโครงการ ตำแหน่งของวิศวกรที่ทำหน้าที่ในงานสาขานี้ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรโครงการ (Project Engineer) โดยมากมักเป็นวิศวกรที่มาจากสายงานควบคุมการก่อสร้าง เมื่อทำงานได้ระยะเวลาหนึ่งจะได้รับมอบหมาย ให้เข้ามาดูแลงานบริหาร

สาขาวิศวกรรมปฐพี (Soil Engineering หรือ Geotechnical Engineering)
งานในสาขานี้จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างของดิน การออกแบบเสาเข็ม กำแพงกันดิน การแก้ปัญหาดินอ่อน การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของดิน การออกแบบโครงสร้างต่างๆที่อยู่ใต้ดินและการหาวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพของดิน

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering)
สาขาวิศวกรรมแหล่งเกิดขึ้นเมื่อความต้องการการใช้น้ำอันเป็นปัจจัยการดำรงชีพมีมากขึ้นและบางครั้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจากธรรมชาติไม่เพียงพอ จึงต้องมีการเข้ามาจัดการทรัพยากรน้ำให้กระจายไปสู่ชุมชนต่างอย่างทั่วถึง วิศวกรรมแหล่งจึงเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ วิชาในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำประกอบด้วยวิชาชลศาสตร์นำมาประยุกต์ร่วมกับอุทกวิทยา นักศึกษาที่ต้องการเรียนไปทางสาขานี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยใช้เทคโนโลยีจัดการแหล่งน้ำ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในการพัฒนาภาคการเกษตร ที่อยู่อาศัย กายภาพชุมชน และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใต้รูปแบบของการพึ่งพาตนเองได้ โดยมีส่วนรวมในการสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมแขนงอื่นๆต่อไป ลักษณะของงานที่เห็นได้ชัดได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายน้ำล้น ประตูน้ำ อาคารทางออกของน้ำ การไหลของน้ำในระบบทางน้ำ ท่อความดัน เครื่องกังหันน้ำ เครื่องสูบน้ำ การระบายน้ำและการวางระบบป้องกันน้ำท่วม

สาขาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
ปัจจุบันงานขนส่งมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน จนอาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีการขนส่งที่ดี ประเทศชาติจะไม่มีการพัฒนา เนื่องจากการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาคมมีวัตถุประสงค์ในการขนย้ายสิ่งของ คนหรือสัดว์ไปยังจุดอื่นทั้งในรูปแบบทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและทางระบบลำเลียง (เช่น ท่อ) หน้าที่ของงานวิศวกรรมขนส่งคือการวางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาความต้องการในการขนส่งและเดินทาง ออกแบบระบบการขนส่ง ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างงานในสาขาวิศวกรรมขนส่ง

นอกจากนี้ยังมีสาขาที่เกี่ยวข้องคือวิศวกรรมการทาง สาขาวิศวกรรมการทางเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบเส้นทางเพื่อการขนส่งทางบก โดยเฉพาะถนน เป็นสาขาวิชาที่ถือกำเนิดมานานนับตั้งแต่ความต้องการการใช้รถยนต์มีมากขึ้น หน้าที่ของงานวิศวกรรมการทางได้แก่การวางโครงข่ายถนนให้เข้าถึงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด และเกิดความคล่องตัวในการเดินทาง การวางแนวเส้นทางและออกแบบลักษณะทางเรขาคณิตของถนนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ ดูแลงานการก่อสร้างถนน การเลือกใช้วัสดุในงานถนน การบำรุงรักษา การวางป้ายจราจรและข้อมูลการเดินทาง หน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนได้แก่ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาลต่างๆ เป็นต้น


สาขาวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
สาขาวิศวกรรมสำรวจเน้นการวางผังภูมิประเทศทั้งแนวราบและแนวดิ่งเพื่องานก่อสร้างในพื้นที่กว้าง วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้อง งานวิศวกรรมสำรวจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานในหลายสาขาและอยู่ในขั้นตอนแรกๆของโครงการ ตัวอย่างของงานวิศวกรรมสำรวจเข่น การสำรวจเพื่อทำแผนที่ การวางแนวถนน การสำรวจเพื่อวางแนวดิ่งของอาคาร การสำรวจด้วยดาวเทียม เป็นต้น

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
เดิมชื่อ วิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering) สาขาวิชานี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการที่สภาวะแวดล้อมของโลกที่กำลังเสื่อมโทรมจากจากความเจริญทาง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการเช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเป็นพิษ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีกฏหมายและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างชาติเข้ามาควบคุมมากขึ้น งานของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและควบคุมกระบวนการทำงาน การผลิตให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด การออกแบบและวางระบบกำจัดมลพิษ ตัวอย่างของงานในสาขานี้ได้แก่ งานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานระบบรวบรวมและกำจัดกำจัดขยะ ระบบกรองและส่งน้ำประ เป็นต้น
 

วิศวกรรมโยธา

UploadImage  ท ำ ง า น อ ะ ไ ร ดี ?

UploadImage วิศวกรรมโครงสร้าง (structural engineering)
UploadImage การบริหารงานก่อสร้าง (construction management)
UploadImage วิศวกรรมปฐพี (soil engineering หรือ geotechnical engineering)
UploadImage วิศวกรรมแหล่งน้ำ (water resource engineering)
   หรือวิศวกรรมชลประทาน (irrigation engineering)
UploadImage วิศวกรรมขนส่ง (transpotation engineering)
UploadImage วิศวกรรมสำรวจ (survey engineering)
UploadImage วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (environmental engineering)

บ ริ ษั ท ชั้ น น ำ ที่ DEK- SPU เลือกได้ !

UploadImage กระทรวงคมนาคม
UploadImage กระทรวงมหาดไทย
UploadImage บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
UploadImage บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ
UploadImage บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
UploadImage บริษัทหรือหน่วยงานบริการทางเทคนิค
UploadImage กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน
UploadImage กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ
UploadImage หน่วยงานในส่วนการปกครองท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล
UploadImage การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   การไฟฟ้านครหลวง การประปา ปตท.
UploadImage เช่น งานสนับสนุนการขาย งานบริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

วิศวกรรมโยธา

ตัวจริงด้านโยธา! ( เป็นวิศวกรนั้นไม่ง่าย แต่เราสร้างให้คุณเป็นตัวจริงได้ )

เรียนวิศวะโยธาสู่การเป็นตัวจริงในสาขาอาชีพจากการเรียนวิศวะด้านสิ่งก่อสร้างทางโยธาครบ 4 สาขาย่อย เพื่อการก้าวเป็นผู้นำด้านวิศวกรโยธาและบริหารงานก่อสร้างตัวจริง ทั้งวิศวกรรมโครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมแหล่งน้ำ หรือวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การเรียนวิศวะโยธากับมหาวิทยาศรีปทุมจะผลักดันผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นวิศวกรโยธาชั้นแนวหน้าเพราะเจาะลึกวิชามากกว่าที่ไหน พบหลักสูตร Gointer เรียนไทย 2 ปี แล้วไปเรียนไกลถึงออสเตรเลียอีก 2 ปี ได้ทั้งความรู้ด้านการเรียนวิศวะโยธาและภาษาสำหรับการต่อยอดอาชีพ ระหว่างเรียนวิศวะโยธามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ปูทักษะด้านวิศวกรโยธาแบบจัดเต็ม พร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)​ ได้ด้วย
คำอธิบายรายวิชา  >>  ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2555-2559 
                      ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564
                      ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2565-2569

 

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา


View 111786