วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564

จุดเด่น

- มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
- จัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
- มีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ
- ได้ใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร (กว.)

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fate and transport of pollutants, Environmental impact assessment, Biological wastewater treatment

2543 ประเมินศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มโครงการพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

2543 – ปัจจุบัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประเภทต่างๆ เช่น คอนโดมีเนียม โรงแรม โรงผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานชีวมวล โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานน้ำตาล

2444 – ปัจจุบัน โครการติดตามและตรวจสอบโครงการในช่วงดำเนินการ (Monitoring) โครงการประเภทต่างๆ เช่น โครงการที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม

2550 ประเมินประสิทธิภาพของระบบการผลิตประปาต้นแบบ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2165
อาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการขนส่ง, การวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านการจราจรอันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่, การวิเคราะห์ทางด้านการจราจรทั่วๆ ไป การสอนทางด้านวิศวกรรมขรส่งและวิศวกรรมการทาง และการสอนทางด้านวิศวกรรมสำรวจ
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2161
ดร. ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบซ่อมแซมและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2153
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2172
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..ไพจิตร ผาวัน เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Construction Management, Project Supervision and Inspection, Quantitative Survey ปัจจุบัน อาจารย์ไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Building Design และ Earthquake Engineering ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดออกแบบฐานราก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ สาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นอกจากประสบการณ์การทำงานดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ยังเคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2160, 2161
ผศ. พลวิท บัวศรี เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุและโครงสร้าง การวิจัยและพัฒนาเชิงวัสดุศาสตร์ (สายวัสดุก่อสร้าง) การวิเคราะห์และออกแบบทางวิศวกรรมโครงสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง และงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอนกรีต เช่น งานก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพอาคาร การแก้ไขและซ่อมแซมอาคาร การพัฒนาและให้คำปรึกษาการใช้วัสดุที่เหมาะสมในงานคอนกรีต การทดสอบความแข็งแรง ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่จะเกี่ยวข้องกับงานร่วมออกแบบรายละเอียดของโครงสร้าง อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออก เทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ร่วมศึกษาและออกแบบระบบจัดสรรพื้นที่โครงการ โนเบิล ปาร์ค บางนา และร่วมออกแบบรายละเอียดของโครงสร้างหลังคาอาคารซ่อมบำรุงอากาศยาน สนามบินดอนเมือง เป็นต้น

นอกจากประสบการณ์งานดังกล่าวข้างต้น ผศ. พลวิท ยังเป็นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ 15 โดยร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจุบัน ผศ. พลวิท บัวศรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2153
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2158
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติการคอนกรีตและทดสอบวัสดุงานโยธา
โทร : 0 2579 1111 ต่อ
อาจารย์สุรพันธ์ สันติยานนท์ เป็นอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางทรัพยากรน้ำ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ การร่วมงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และ บริษัท สุวรรณภูมิที่ปรึกษา จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง และบริษัท พิสุทธ์เทคโนโลยี จำกัด ในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแหล่งน้ำ งานการวางผังเมือง อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2172
อาจารย์ชลัท พงษ์สุข เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านปฏิบัติการสำรวจ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท เพชรชมพู จำกัด ในตำแหน่งออกแบบวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร บริษัทโปรมิแนนท์เทค พี เอส ไทย คอนสตรัคชั่น จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรสำรวจ และบริษัท จิทโบ้เทรดดิ้ง จำกัด ในตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน เป็นต้น

ปัจจุบัน อาจารย์ชลัท เป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1448, 2169
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147

วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)


แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา  

หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ  จันทร์ - ศุกร์  
 เวลา 09.00 -17.00 น.   

หลักสูตร 4 ปี (
นอกเวลาราชการ) 
เรียนนอกเวลาราชการ วันเสาร์-อาทิตย์   เวลา 09.00 -17.00 น. 

แขนงความเชี่ยวชาญในอาชีพวิศวกรรม
- วิศวกรรมโครงสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง
- วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการบริหารแหล่งน้ำ
- ระบบการขนส่ง สำรวจ และผังเมือง
- วิศวกรรมปฐพี


สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้เปิดดำเนินการสอน เมื่อปีพ.ศ. 2532 มีสำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 4 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  ปัจจุบันมีคณาจารย์ทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยคุณวุฒิปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 6 คนและปริญญาตรี 3 คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน  

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ครอบคลุมหลายสาขาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย…

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
วิศวกรรมโครงสร้างมีหน้าที่วิเคราะห์ออกแบบ เลือกรูปแบบของโครงสร้างและวัสดุที่เหมาะสมให้โครงสร้างสิ่งปลูกสร้างสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัย นอกจากนั้น ยังควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและการออกแบบ ทั้งยังศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับงานก่อสร้าง ลักษณะของงานในสาขาวิศวกรรมโครงสร้างสามารถแยกออกเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างเหล็กและงานคอนกรีตอัดแรง ปัจจุบันความรู้บางอย่างแตกออกไปจากสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเช่น วิศวกรรมสะพาน (Bridge Engineering) ทำการออกแบบก่อสร้างสะพานเป็นงานหลัก วิศวกรรมแผ่นดินไหว (Earthquake Engineering) เรียนเกี่ยวกับการการวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหว การออกแบบโครงสร้างในสามารถรับแรงจากแผ่นดินไหว

สาขาบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
สาขาบริหารงานก่อสร้างมีหน้าที่จัดการ วางแผนการดำเนินการและการใช้ทรัพยากรเครื่องมือ คนในงานก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนเทคนิคงานก่อสร้าง การเตรียมความพร้อมของโครงการ ตำแหน่งของวิศวกรที่ทำหน้าที่ในงานสาขานี้ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) วิศวกรโครงการ (Project Engineer) โดยมากมักเป็นวิศวกรที่มาจากสายงานควบคุมการก่อสร้าง เมื่อทำงานได้ระยะเวลาหนึ่งจะได้รับมอบหมาย ให้เข้ามาดูแลงานบริหาร

สาขาวิศวกรรมปฐพี (Soil Engineering หรือ Geotechnical Engineering)
งานในสาขานี้จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างของดิน การออกแบบเสาเข็ม กำแพงกันดิน การแก้ปัญหาดินอ่อน การปรับปรุงคุณภาพดิน เสถียรภาพของดิน การออกแบบโครงสร้างต่างๆที่อยู่ใต้ดินและการหาวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมกับสภาพของดิน

สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering)
สาขาวิศวกรรมแหล่งเกิดขึ้นเมื่อความต้องการการใช้น้ำอันเป็นปัจจัยการดำรงชีพมีมากขึ้นและบางครั้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจากธรรมชาติไม่เพียงพอ จึงต้องมีการเข้ามาจัดการทรัพยากรน้ำให้กระจายไปสู่ชุมชนต่างอย่างทั่วถึง วิศวกรรมแหล่งจึงเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ วิชาในสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำประกอบด้วยวิชาชลศาสตร์นำมาประยุกต์ร่วมกับอุทกวิทยา นักศึกษาที่ต้องการเรียนไปทางสาขานี้จะต้องสามารถวิเคราะห์ประเด็นของปัญหาและแก้ปัญหาได้โดยใช้เทคโนโลยีจัดการแหล่งน้ำ อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมในการพัฒนาภาคการเกษตร ที่อยู่อาศัย กายภาพชุมชน และการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภายใต้รูปแบบของการพึ่งพาตนเองได้ โดยมีส่วนรวมในการสนับสนุนงานด้านวิศวกรรมแขนงอื่นๆต่อไป ลักษณะของงานที่เห็นได้ชัดได้แก่ งานอ่างเก็บน้ำ เขื่อน ฝายน้ำล้น ประตูน้ำ อาคารทางออกของน้ำ การไหลของน้ำในระบบทางน้ำ ท่อความดัน เครื่องกังหันน้ำ เครื่องสูบน้ำ การระบายน้ำและการวางระบบป้องกันน้ำท่วม

สาขาวิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
ปัจจุบันงานขนส่งมีบทบาทอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน จนอาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีการขนส่งที่ดี ประเทศชาติจะไม่มีการพัฒนา เนื่องจากการขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาคมมีวัตถุประสงค์ในการขนย้ายสิ่งของ คนหรือสัดว์ไปยังจุดอื่นทั้งในรูปแบบทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและทางระบบลำเลียง (เช่น ท่อ) หน้าที่ของงานวิศวกรรมขนส่งคือการวางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ศึกษาความต้องการในการขนส่งและเดินทาง ออกแบบระบบการขนส่ง ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างงานในสาขาวิศวกรรมขนส่ง


UploadImage

นอกจากนี้ยังมีสาขาที่เกี่ยวข้องคือวิศวกรรมการทาง สาขาวิศวกรรมการทางเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบเส้นทางเพื่อการขนส่งทางบก โดยเฉพาะถนน เป็นสาขาวิชาที่ถือกำเนิดมานานนับตั้งแต่ความต้องการการใช้รถยนต์มีมากขึ้น หน้าที่ของงานวิศวกรรมการทางได้แก่การวางโครงข่ายถนนให้เข้าถึงพื้นที่ให้ได้มากที่สุด และเกิดความคล่องตัวในการเดินทาง การวางแนวเส้นทางและออกแบบลักษณะทางเรขาคณิตของถนนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ สภาพเศรษฐกิจ ดูแลงานการก่อสร้างถนน การเลือกใช้วัสดุในงานถนน การบำรุงรักษา การวางป้ายจราจรและข้อมูลการเดินทาง หน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนได้แก่ กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาลต่างๆ เป็นต้น

สาขาวิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
สาขาวิศวกรรมสำรวจเน้นการวางผังภูมิประเทศทั้งแนวราบและแนวดิ่งเพื่องานก่อสร้างในพื้นที่กว้าง วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้อง งานวิศวกรรมสำรวจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานในหลายสาขาและอยู่ในขั้นตอนแรกๆของโครงการ ตัวอย่างของงานวิศวกรรมสำรวจเข่น การสำรวจเพื่อทำแผนที่ การวางแนวถนน การสำรวจเพื่อวางแนวดิ่งของอาคาร การสำรวจด้วยดาวเทียม เป็นต้น

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
เดิมชื่อ วิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering) สาขาวิชานี้ถือกำเนิดขึ้นมาจากการที่สภาวะแวดล้อมของโลกที่กำลังเสื่อมโทรมจากจากความเจริญทาง อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการเช่น น้ำเสีย ขยะ อากาศเป็นพิษ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีกฏหมายและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างชาติเข้ามาควบคุมมากขึ้น งานของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและควบคุมกระบวนการทำงาน การผลิตให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด การออกแบบและวางระบบกำจัดมลพิษ ตัวอย่างของงานในสาขานี้ได้แก่ งานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย งานระบบรวบรวมและกำจัดกำจัดขยะ ระบบกรองและส่งน้ำประ เป็นต้น


UploadImage

จุดเด่นของภาควิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เน้นการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรให้นักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีวัสดุอุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีอาจารย์ที่คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และมีโครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับวิศวกรที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นๆ อาทิ เช่น การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งในงานวิศวกรรมโยธาและในงานจัดการอื่นๆ การอบรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมภาคสนามให้ทดลองทำจริง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นเน้นการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งจบการศึกษาไปแล้ว โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้แก่ศิษย์เก่าและวิศวกรทั่วไป เช่น การอบรมผู้ตรวจสอบอาคาร การอบรมวิชาชีพ และการอบรมสัมมนาทั่วไปที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถาบันวิชาชีพต่างๆด้วยคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือมีความสามารถพร้อมในการทำงานภาคปฏิบัติ มีความอดทนและมุมานะในการทำงาน


UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะ ศรีปทุม #วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะโยธา ศรีปทุม #วิศวะโยธา ผู้หญิง #วิศวะโยธา ที่ไหนดี #วิศวะโยธา ทำงานอะไร #วิศวะโยธา เรียนอะไร

วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

วิศวกรรมโครงสร้าง (structural engineering)
การบริหารงานก่อสร้าง (construction management)
วิศวกรรมปฐพี (soil engineering หรือ geotechnical engineering)
วิศวกรรมแหล่งน้ำ (water resource engineering) หรือวิศวกรรมชลประทาน (irrigation engineering)
วิศวกรรมขนส่ง (transpotation engineering)
วิศวกรรมสำรวจ (survey engineering)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (environmental engineering)
ดังนั้น วิศวกรโยธามีโอกาสเลือกเข้าไปทำงานอยู่ในส่วนงานต่างๆที่หลากหลายไม่จำกัดแค่งานก่อสร้างเท่านั้น ถือได้ว่าโอกาสในการทำงานจริงแล้วมีไม่น้อย เพียงแต่ผู้เรียนทางสาขานี้ต้องแสวงหาความรู้และติดตามข่าวสารต่อเนื่องเปิดโอกาสของตนเองให้กว้างขึ้น
หน่วยงานที่ต้องการวิศวกรโยธาในงานหลัก : ภาครัฐ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหน่วยงานในส่วนการปกครองท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล เป็นต้น รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การประปา ปตท. เป็นต้น ภาคเอกชน เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหรือหน่วยงานบริการทางเทคนิค เช่น งานสนับสนุนการขาย งานบริการทดสอบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทางโยธาในหลายรูปแบบ เช่น อาคาร สะพาน สนามบิน ท่าเรือ เขื่อน ถนน สัญญาณไฟจราจร รวมไปถึงการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ และการบริหารจัดการการก่อสร้าง
คำอธิบายรายวิชา >> ไฟล์แนบ คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร 2560-2564


View 17000