วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

“ เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า สร้างสรรค์ไอเดียหุ่นยนตร์ ”
สู่การเป็น “วิศวกรไฟฟ้ารุ่นใหม่ไฟแรง” กับการเรียนที่เน้นปฏิบัติและศึกษาทฤษฏีการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติของไฟฟ้าในที่พักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ถึงระดับโรงงาน ตลอดจนออกแบบและวางระบบหุ่นยนตร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เจาะลึกทุกวิชาสำคัญ ให้คุณเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าตัวจริง!

จุดเด่น

“ สร้างคุณเป็นวิศวกรพันธุ์แท้ ด้วยคณาจารย์วิศวกรระดับมืออาชีพ ”
ยุคแห่งอนาคต ต้องเรียนรู้มากกว่าเดิม! เหล่าคณาจารย์วิศวกรมืออาชีพ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงพร้อมสร้างนักศึกษาทุกคนให้เป็นตัวจริงด้านวิศวะไฟฟ้า สู่การเรียนรูปแบบใหม่ ที่ไม่เพียงเน้นให้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบมืออาชีพ แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา ด้วยวิชาระบบหุ่นยนตร์ และ เครื่องจักรกลไฟฟ้า จากประสบการณ์การสอนที่มากกว่า 47 ปี จนได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน มีผลงานวิจัยและมีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้นักศึกษาทุกคน เข้าสู่อุตสาหกรรมวิศวกรได้อย่างภาคภูมิ

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร. นิมิต บุญภิรมย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และระบบควบคุม รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพวิศวกรรมจากการเป็นวิศวกร และมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ปี

ปัจจุบัน ดร. นิมิต บุญภิรมย์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยทำการบรรยายใน วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุม และการประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่องปัญหาของระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และด้านพลังงาน
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2273
ความสามารถพิเศษ :

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

การประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

การแปรรูปและการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้า

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

วิศวกรรมส่องสว่าง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2272
ความสามารถพิเศษ :

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมพลังงาน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน ระบบไฟฟ้า ที่ปรึกษาพัฒนาระบบการจัดการพลังงานและวิเคราะห์การดำเนินการทางเทคนิคสำหรับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ รวมมากกว่า 30 แห่ง เป็นวิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาแก่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2259
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำเริง ฮินท่าไม้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ฟ้าผ่า และการสร้างรูปแบบจำลอง การวางระบบสายดิน การประมวลผลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และระบบฉนวนไฟฟ้าและการประหยัดพลังงาน โดยมีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษากว่า 17 ปี และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ได้แก่ Lightning Surge Response of Concrete Pole due to Effect of the Electrical Properties of Concrete based on the Electromagnetic Field Method ในวาสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ อาทิเช่น IEEE Region 10 International Conference on Analog and Digital Techniques in Electrical Engineering (IEEE TENCON’04), The 26th Electrical Engineering Conference (EECON-26) เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2273
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมไฟฟ้าในด้านการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า

การเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียน และกริดอัฉริยะ

ผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

เป็นผู้พิจารณาบทความ (Reviewer) ของวารสารวิชาการนานาชาติ IET Generation Transmission and Distribution

ประสบการณ์ทางวิชาชีพและการสอนในระดับ อดุมศึกษากว่า 15 ปี
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2270
อาจารย์ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการแปรรูปพลังงาน โดยมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยมากว่า 17 ปี ทำการสอนในวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ อาจารย์ปรากฤต ยังเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุมอีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2272
อาจารย์กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์ มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ระบบพลังงานและไฟฟ้ากำลัง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากำลัง และการจัดการพลังงานในอาคาร โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรที่ปรึกษารวมถึงการสอนในมหาวิทยาลัยกว่า 13 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการปฏิบัติการทางวิศวกรรม เช่น การปฏิบัติการระบบไฟฟ้าพื้นฐาน การปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า การปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2274
ความสามารถพิเศษ :

การวิเคราะห์และผลกระทบระบบไฟฟ้ากำลังที่ไม่สมดุล การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูง การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ระบบการจัดการพลังงาน การตรวจสอบความปลอดภัยในระบบงานวิศวกรรมอาคาร ประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรที่ปรึกษารวมถึงการสอนในมหาวิทยาลัยกว่า 14 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการปฏิบัติการทางวิศวกรรม เช่น การปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า การปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า การปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง เป็นต้น

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2259
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญในด้าน Coding and Modulation, Image and Video Processing, Wireless Sensor Network และ Agritronic โดยมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และบทความที่ได้รับการยอมรับ อาทิเช่น การศึกษาวิจัยผลของการปฏิวัติระบบการสื่อสารไร้สายต่อระบบโทรคมนาคมในประเทศไทย สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เรื่อง ระบบตรวจวัดพร้อมแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บทความเรื่อง ต้นแบบระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์อากาศในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2009 รวมถึงบทความทางวิชาการอีกกว่า 20 เรื่องที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการ เช่น EECON และ ICESIT เป็นต้น

นอกจากนี้อาจารย์ปรีชายังได้รับเชิญเป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และคณะกรรมการในหน่วยงานภาครัฐอีกหลายแห่ง เช่น คณะกรรมการจัดซื้อระบบเครื่องทดสอบอุปกรณ์วิทยุคมนาคม จำนวน 2 ระบบ โดยวิธีพิเศษ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีโทรคมนาคม และคณะกรรมการพิจารณาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล สำนักตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ในโครงการ Electronics Value Creation โดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ผศ. ดร. ปรีชา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหัวหน้ากลุ่มวิจัย กลุ่มศึกษาและวิจัยเชิงประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเคยได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำาปี 2552 ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2285
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบพลังงานและไฟฟ้ากำลัง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากำลัง และการจัดการพลังงานในอาคาร และมีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 10 ปี ในวิชาการปฏิบัติการและทฤษฎีทางวิศวกรรม เช่น การปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า และแคลคูลัส 4 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ งานวิจัย Optimal placement and Capacity of distributed generator Using Particle Swarm Optimization สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ งานวิจัย Electric Generator Using Powerbike Station for Rural Area Village สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงบทความต่างๆ ที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ เช่น EECON 24-32, AUPEC 2006, ECTI-CON 2007, CEDT 29 และ Sripatum Academic Forum 2009 เป็นต้น

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2261
ผศ.วันชัย จันไกรผล มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวิเคราะห์ระบบพลังงานและระบบไฟฟ้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในระบบไฟฟ้ากำลัง และการจัดการพลังงานในอาคารโดยมีประสบการณ์ทางวิชาการและการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 23 ปี อาจารย์วันชัยมีตัวอย่างผลงานทางวิชาการที่สำคัญที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติมากกว่า 10 ผลงาน อาทิเช่น บทความเรื่อง Substation Short-Term Load Forecasting Using Neural Network with Genetic Algorithm ในวารสาร Engineering Research Journal มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ A Particle Swarm Optimization for Economic Dispatch with Valve-Point Effects ซึ่งได้รับการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย รวมถึงตำราทางวิศวกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การออกแบบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า และ ระบบกำลังไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์วันชัยยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2276
ผศ. ดร.สัญญา คูณขาว เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (Semiconductor) การตรวจจับภาพและแสง และ Superconductor Magnetic Sensors and Shielding โดยมีประสบการณ์ทางวิชาชีพและประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยกว่า 13 ปี โดยทำการสอนในวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า และวิศวกรรมวัสดุไฟฟ้า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารต่างประเทศ Solid State Electron 5 เรื่อง และการนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น The 27th Electrical Engineering Conference (EECON-27) ประเทศไทย The JSAP : The 51st Spring Meeting ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2272
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2259
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา มีความเชี่ยวชาญด้านไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบวงจรดิจิทัล และการประมวลผลภาพและสัญญาณ โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศวกรและที่ปรึกษามากกว่า 10 ปี และประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 7 ปี ในวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ การออกแบบวงจรดิจิทัล ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ ปฏิบัติการเครื่องมือทางไฟฟ้า ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจัยและบทความที่สำคัญ อาทิเช่น การลงทะเบียนภาพไม่เป็นเชิงเส้นด้วยการแปลงเวฟเล็ตและทินเพลตสไปลน์ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม งานวิจัยภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เรื่องระบบตรวจวัดพร้อมแจ้งเตือนอุณหภูมิและความชื้นในกองข้าวเปลือกแบบไร้สาย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น รวมถึงบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอในการประชุมวิชาการ เช่น การหาปริมาตรวัตถุด้วยการประมวลผลภาพโดยใช้เทคนิค Structure Light ในวารสาร EC ฉบับที่ 32 และ คอมพิวเตอร์ขนานแบบคลัสเตอร์ ในวารสาร EC ฉบับที่ 33 White Noise in silicon-based planar metal semiconductor-metal photodiodes ในการประชุมวิชาการ ECTI-CON 2008 และ Image Alignment using Discrete Wavelet Transform and Thin Plate Spline ในการประชุม EECON31

นอกจากนี้อาจารย์เพชร ยังเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิจัยทางวิศวกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานสนับสนุนงานวิจัย และ NECTEC และยังเป็นคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2272
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และการประมวลผลภาพ โดยมีความชำนาญในการสอนวิชาปฏิบัติการทางวิศวกรรม ได้แก่ การปฏิบัติการระบบวิศวกรรมไฟฟ้า การปฏิบัติการระบบไมโครโปรเซสเซอร์ การปฏิบัติการวงจรดิจิทัล และการปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2285
อาจารย์ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยมากกว่า 20 ปี โดยทำการสอนในวิชาเชิงปฎิบัติการในห้องทดลอง ได้แก่ วิชาการปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า และพื้นฐานการปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2274
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2272
ผศ.สุรพล จันทร มีความเชี่ยวชาญด้าน Erbium doped fiber, Optical Signal Processing และAdaptive Filter โดยมีประสบการณ์จากการเป็นวิศกรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น Sanyo Universal Electric, TelecomAsia และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์สอนในระดับมหาวิทยาลัยกว่า 10 ปี ในวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ วงจรไฟฟ้า การปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมสายอากาศ และคณิตศาสตร์วิศวกรรม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2260
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญทางด้าน Autonomous Mobile Robot, Sensor Fusion, Robotics and Sensing ดังจะเห็นได้จากรางวัลที่เคยได้รับ อาทิ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษ ในงาน RoboFasta 2001 Partner Robot Championship ที่เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม และรางวัล Popular Vote ในงานการประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 เป็นต้น ปัจจุบัน อาจารย์วนายุทธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2284
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
อาจารย์เสมา พัฒน์ฉิม เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Circuit Design, System Analysis, Network, และ Mobile Robot นอกจากอาจารย์เสมาจะดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมแล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับบริษัท Chillisiam จำกัด อีกด้วย
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2284

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

 
UploadImage

“ วิศวะไฟฟ้ารุ่นใหม่ ต้องรู้มากกว่าที่เคยรู้ ! ”
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ)
             (อักษรย่อ) : วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
                 (อักษรย่อ) : B.Eng. (Electrical Engineering)
 
ระยะเวลาการศึกษา  

หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ) 
เรียนในวันเวลาราชการจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 09.00 -17.00 น. 

หลักสูตร 4 ปี (นอกเวลาราชการ) 
เรียนนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00 - 07.00 น.
 

แขนงความเชี่ยวชาญในอาชีพวิศวกรรม   
แขนงไฟฟ้ากำลัง

 
โครงสร้างหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  9  หน่วยกิต
     1.2 กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร จำนวน 14 หน่วยกิต
     1.3 กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน  7  หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
     2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 35 หน่วยกิต
     2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน 46 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน 32 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

 


 UploadImage UploadImage   

 UploadImage UploadImage

UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะ ศรีปทุม #วิศวกรรมไฟฟ้า ศรีปทุม #วิศวะไฟฟ้า เรียนที่ไหนดี #วิศวะไฟฟ้า เรียนอะไรบ้าง #วิศวกรรมไฟฟ้า ทำงานอะไร #วิศวะไฟฟ้า ผู้หญิง #อาชีพวิศวะไฟฟ้า #วิศวะไฟฟ้ากำลัง #อาชีพวิศวกรไฟฟ้า #วิศวกรมีอะไรบ้าง #วิศวกรออกแบบระบบไฟฟ้า

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

SPU เลือกได้ ! 
- วิศวกรออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
- วิศวกรระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเมคคาทรอนิกส์
- วิศวกรวางแผน ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคม
- วิศวกรโรงงาน
- วิศวกรดูแลเครื่องจักรกลไฟฟ้า
- วิศวกรระบบโทรคมนาคม
- วิศวกรผู้จัดการอาคาร
- วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง
- วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
- วิศวกรด้านสมองกลฝังตัว
- สร้างผลิตภัณฑ์
- ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
- วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
- เป็นผู้ประกอบการ ฯลฯ

แนะนำบริษัทชั้นนำที่ DEK- SPU เลือกได้ !

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเดิม)
- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัทเอกชนผู้ประกอบการที่ใช้บริการด้านการสื่อสาร เครือข่ายโทรคมนาคม
- บริษัทผลิตไฟฟ้าเอกชน
- บริษัทสำรวจและผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านปิโตเลียม
- บริษัทผู้ประกอบการด้านปูนซีเมนต์
- บริษัทเอกชนที่รับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ
- บริษัทเอกชนที่ผลิต จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- โรงงานอุตสาหกรรม
- บริษัทออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายโทรคมนาคม
- ฯลฯ

วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง/ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ) (ภาคปกติ, นอกเวลาราชการ)

“ เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า สร้างสรรค์ไอเดียหุ่นยนตร์ ”
สู่การเป็น “วิศวกรไฟฟ้ารุ่นใหม่ไฟแรง” กับการเรียนที่เน้นปฏิบัติและศึกษาทฤษฏีการประยุกต์ใช้ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติของไฟฟ้าในที่พักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ถึงระดับโรงงาน ตลอดจนออกแบบและวางระบบหุ่นยนตร์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า เจาะลึกทุกวิชาสำคัญ ให้คุณเป็นวิศวกรรมไฟฟ้าตัวจริง!


View 11120