หลักสูตร/สาขา

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

มุ่งเน้นการการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวจริงด้านโยธา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการเรียนวิศวะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตเมื่อจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสอบวิศวะผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกรอาชีพที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้วิศวกรโยธา มีงานรองรับทั้งในภาครัฐและเอกชน

UploadImage

เงินเดือน

เงินเดือน : 50,000 บาท ขึ้นไป

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

ศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Building Design และ Earthquake Engineering ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา อาทิ บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดออกแบบฐานราก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ สาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นอกจากประสบการณ์การทำงานดังกล่าวข้างต้น รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ยังเคยได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2171
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..ไพจิตร ผาวัน เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Construction Management, Project Supervision and Inspection, Quantitative Survey ปัจจุบัน อาจารย์ไพจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1419
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
โทร : 02-5791111 ต่อ 2168
แฟกซ์ : 02-5791111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

ดร. ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ เป็นอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบซ่อมแซมและออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2153
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมโยธา การทดสอบโครงสร้างแบบไม่ทำลาย การทดสอบด้วยคลื่นอัลตราโซนิกส์
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2172
แฟกซ์ : 02 5791111 ต่อ 2147

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
     (อักษรย่อ) : วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Doctor of Engineering (Civil Engineering)
     (อักษรย่อ) : D.Eng. (Civil Engineering)
 

UploadImage
UploadImage


คุณสมบัติของผู้สมัคร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือกำลังอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่นๆ ที่เทียบเท่า และเป็นผู้มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 และจะต้องผ่านการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำวิจัย ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาในบางสาขาอาจจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานเพิ่มเติม โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

จุดเด่นและความก้าวหน้าทางอาชีพ
1. มุ่งเน้นการการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งใน และต่างประเทศ
2. มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
3. เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ หรือเวลานัดหมายที่นักศึกษาสะดวก เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานประจำให้มีโอกาสศึกษาต่อได้
4. มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยมีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน และกรณีผู้สมัครกำลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้แสดงหลักฐานว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ระยะเวลาในการศึกษา    
ใช้เวลาในการศึกษา 3  ปี
เรียน วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือเวลานัดหมายที่นักศึกษาสะดวก


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะ ศรีปทุม #วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะโยธา ศรีปทุม #วิศวะโยธา ผู้หญิง #วิศวะโยธา ที่ไหนดี #วิศวะโยธา ทำงานอะไร #วิศวะโยธา เรียนอะไร #ปริญญาเอก วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ป.เอก วิศวะโยธา

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นสาขาหนึ่งในงานวิศวกรรมควบคุม ซึ่งผู้จะทำงานทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ต้องได้รับใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสอบผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกรอาชีพที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้วิศวกรโยธา มีทั้งงานในภาครัฐและเอกชน

วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต)

มุ่งเน้นการการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้เพื่อเป็นตัวจริงด้านโยธา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการเรียนวิศวะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ขั้นสูง และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิศวกรรมโยธา โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ หลังจากสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบอนุญาตเมื่อจบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสอบวิศวะผ่านเกณฑ์ของสภาวิศวกรอาชีพที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องใช้วิศวกรโยธา มีงานรองรับทั้งในภาครัฐและเอกชน

UploadImage


View 4625