วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม)

วิศวกรทางด้านนี้ที่มีหน้าที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบต่างๆ เช่น โลจิสติกส์ ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานที่ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถเลือกเรียนมุ่งเน้นกลุ่มวิชาความเชี่ยวชาญ
- โลจิสติกส์
- กระบวนการอุตสาหกรรม

จุดเด่น

มีนโยบายปรับกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้เรียนเรื่องยากให้ง่าย ใช้งานได้จริง - เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากวิศวกรมืออาชีพ คัดเน้นเนื้อหา ฝึกปฏิบัติอย่างตรงจุด ให้เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ในการทำงานวิศวกรรมได้จริง จากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีเครื่อข่ายภาคอุตสาหกรรม และ โอกาสการฝึกปฏิบัติงานจริง

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรในองค์กรของรัฐและเอกชน เช่นอุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำ เข้าส่งออก อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามัน รถยนต์ ปูนซิเมนต์ อาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
- วิศวกรด้านผู้ออกแบบ ควบคุม วิเคราะห์การขนส่ง และการบริการโลจิสติกส์ (LSPs)
- วิศวกรวางแผนด้านวัสดุ และการผลิต ในโรงงาน
- วิศวกรการบริหารจัดการ และออกแบบระบบด้านคลังสินค้า และกระจายสินค้า
- ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์ (ขนส่ง จัดเก็บ วางแผน ฯลฯ)
- ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์
- นักวิจัย นักวิชาการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

รายละเอียด

ชื่อปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (
โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม)
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
B.Eng.
( Industrial Engineering)

แผนการเรียน/โครงสร้างและหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา  
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 -17.00  น. 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ คืออะไร
ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการขนส่ง การพัฒนา การวางแผน การควบคุม การวิจัยดำเนินงาน การจัดการและประเมินผลระบบโดยรวมซึ่งครอบคลุมปัจจัยทั้งทางด้านบุคคล สารสนเทศ อุปกรณ์ พลังงาน วัสดุ รวมไปถึงการเงิน จึงเป็นศาสตร์ที่ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพขององค์กร เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ


UploadImage

UploadImage

วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ เป็นสาขาวิชาที่มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย สินค้า และบริการ การศึกษาจะเน้นหนักทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่วนที่ เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว บัณฑิตทุกคนยังจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมานะอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
UploadImage


ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคนิคทางด้านการออกแบบ และควบคุม สำหรับการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย สินค้า และบริการ การศึกษาจะเน้นหนักทางด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วิจัยปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนส่วนที่ เกี่ยวข้องในระบบโซ่อุปทาน เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ แนวคิด หลักการ และการประยุกต์ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนในการผลิต รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแล้ว บัณฑิตทุกคนยังจะได้รับการอบรมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมานะอดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ


UploadImage

ความสำคัญของหลักสูตร
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและด้านการบริการประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เทคนิคด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญครอบคลุมตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจจนถึงพัฒนาและคงความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเห็นได้จาก ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบการกระจายสินค้า วางแผนระบบและเครือข่ายการขนส่ง รวมถึง การนำ เข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดยผสมผสานความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ เข้าไว้ในหลักสูตรเดียวกัน โดยมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีหลักสูตรด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการโดยใช้ทรัพยากรภายนอกและความร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการศึกษาดูงานฝึกงาน วิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

UploadImage

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพ
2. ผลิตบัณฑิตทาง
ด้านวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สอดคล้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางภาษา และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการทำงาน
4. ผลิตบัณฑิตที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถพึ่งตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่น สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลิตบัณฑิตที่มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการ มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัย หรือนวัตกรรมในระดับที่สูงขึ้น

UploadImage
 
แขนงความเชี่ยวชาญในอาชีพวิศวกรรมวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ 
งานหลักของวิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์
1. การออกแบบระบบขนส่ง ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ
2. การเลือกกระบวนการ และวิธีการประกอบชิ้นส่วนสินค้า การเลือกใช้และการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์
3. การออกแบบและการวางผังอาคารโรงงาน การวางผังติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบอุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์เก็บวัตถุดิบ หรือเก็บสินค้า
4. การออกระบบกระจายสินค้า หรือการวางแผนและควบคุมการจ่ายสินค้า หรือบริการการผลิต การเก็บสินค้าในคลัง การควบคุมคุณภาพ การซ่อมบำรุงรักษาและควบคุมโรงงานและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้
5. การพัฒนาระบบความคุ้มต้นทุน เช่น การควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดตั้งระบบต้นทุนมาตรฐาน
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
7. การออกแบบและจัดตั้งระบบคำนวณคุณค่าการใช้งานและ ระบบวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
8. การออกแบบและจัดตั้งระบบข่าวสารเพื่อการบริการ
9. การพัฒนาและจัดตั้งระบบค่าแรงงานจูงใจ
10. การพัฒนาวิธีวัดผลงานและมาตรฐานในการทำงาน รวมทั้งการวัดผลงานและประเมิน ค่าผลงาน
11. การพัฒนาและจัดตั้งระบบประเมินคุณค่าของตำแหน่งงาน
12. การประเมินผลเกี่ยวกับความไว้วางใจได้ (reliability) และประสิทธิภาพในการทำงาน


UploadImage UploadImage

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทาางด้านระบบงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับcertificated ทางด้าน

Quality Management System (QMS) Auditor/Lead Auditor Training Course, IRCA Reference A17072

Environment Management System (EMS) Auditor/Lead Auditor Training Course, IRCA Reference A17228
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2177
แฟกซ์ : 0 2561 2222 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

เชี่ยวชาญทางด้าน Plant Design Safety และ Quality Management ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสำหรับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 5 อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC17025 และเป็นที่ปรึกษาระบบมาตรฐานผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ISO/IEC17020 ของบริษัทชั้นนำของไทย

นอกจากงานที่ปรึกษาและอาจารย์แล้ว ผศ.ชวลิต ยังมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่โดดเด่น อาทิ การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และการบูรณาการ ISO26000 USR และการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในงานการประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 8 (NCEEd-8) ปี 2553 เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1337
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
ความสามารถพิเศษ :

มีความเชี่ยวชาญทางด้าน วัสดุวิศวกรรม การเพิ่มคุณค่าโดยหลักการทางวิศวกรรมคุณค่าการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ และการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งจะเห็นได้จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา อาทิ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือ The International Journal of Organizational Innovation เป็นอาจารย์พิเศษให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี วิชาการจัดการธุรกิจ และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาควิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในรายวิชาการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ และวิชาการประชาสัมพันธ์ร้านค้าปลีก เป็นต้น
สำหรับงานวิจัยมีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ เช่น A Study of Jig Fixture Design for Small Medium Enterprises (SMEs) (TISD2008, Thailand), Studying for Improvement of Yarn Production Process (ICIGTI2009, China) และ Compare Local’s Hotels Between CHIANG MAI PROVINCE and PATTAYA CITY by Application of TSP-Tour are ranking travelling hotels by Performance Indicator (GCMM2010, Thailand) เป็นต้น
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1315
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2147
อาจารย์จักรพันธ์ กัณหา เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องคัดขนาด Automation, Energy Conservation, Inspector (Machine and Building) เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ทำงานที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทย อาทิ บริษัท ไทยเคาเซิลเลอร์ คลีนิค จำกัด และเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนากระจายสินค้าธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ในกิจกรรมส่งเสริมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและการเงินอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ปัจจุบัน อาจารย์จักรพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 1556