บริการวิชาการ

ศูนย์ปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมงานก่อสร้าง

ศูนย์ปรึกษาธุรกิจและนวัตกรรมงานก่อสร้าง
Construction Innovation and Business Assistance Center: CIBAC)


หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..ไพจิตร ผาวัน

โดยให้ศูนย์ความเชี่ยวชาญมีหน้าที่ ดังนี้
1.  จัดทำแผนบริการวิชาการ โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาที่เชี่ยวชาญให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
2. ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายนอก
3. เผยแพร่ผลงานคณาจารย์ในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญแก่สาธารณชน
4. ร่วมมือกับสาขาวิชา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษา ให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพตามสาขาที่สนใจ
view: 92 shares: