บริการวิชาการ

กลุ่มศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์

กลุ่มศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมยานยนต์
(Study and Applied Research Group on Microcontroller, Electronic and Telecommunication: SARGMET)

หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญ :  ผศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ

สมาชิก :

 1. อ.ดร.ปรีชา กอเจริญ
 2. อ.ดร.สัญญา คูณขาว
 3. อ.เติมพงษ์ ศรีเทศ
 4. อ.พศวีร์ ศรีโหมด
 5. อ.เพชร นันทิวัฒนา


หลักการและเหตุผล การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารโทรคมนาคม เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในการศึกษา และวิจัยในมหาวิทยาลัย และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม สามารถทำการ ประมวลผลเพื่อคิด และตัดสินใจ ในกระบวนการต่างๆ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลต่างๆได้ เช่นการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ การนำมาใช้ควบคุม การแสดงผล การนำมาใช้สำหรับ การวัดคุม การนำมาเป็นหัวใจของการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การใช้งานในด้านสมองกล ฝังตัว และในด้านอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นการศึกษาและวิจัยเชิงประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารโทรคมนาคม จึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา ทั้งนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งในรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติ อยู่แล้วสำหรับนักศึกษาทุกๆคน แต่ยังขาดในด้านการปฎิบัติการประยุกต์ใช้งาน และวิจัยสำหรับนักศึกษาที่สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรวมกลุ่มนักวิจัยที่สนใจในด้านการศึกษาและวิจัยเชิงประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารโทรคมนาคม
 2. เพื่อพัฒนาการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคมในด้านต่างๆ เช่นการควบคุม การวัดคุม หุ่นยนต์ เป็นต้น
 3. เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในชั้นปีที่ 2 - 4 ได้มีโอกาสแสดงออกในด้านความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ โดยเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัย หรือเข้าร่วมปฎิบัติการทดลองในการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม
 5. เพื่อเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เผยแพร่ความรู้ และจัดอบรมการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม
 6. เพื่อออกใบรับรองให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมปฎิบัติการทดลองฯ และผ่านการทดสอบความรู้ ในระดับต่างๆ เช่น ระดับเบื้องต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เป็นต้น
 7. เพื่อเป็นที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่ทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม


เป้าหมาย

เป็นกลุ่มนักวิจัยที่มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักศึกษาเป็นส่วนร่วม เพื่อทำการศึกษาและวิจัยเชิง ประยุกต์ไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม ทำการสร้างผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม ทำการเผยแพร่ความรู้ ทำการจัดอบรม เป็นที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นกลุ่ม ที่มีสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต่างๆเพื่อทำการศึกษา และวิจัย ทำการทดสอบความรู้เพื่อออกใบรับรองความสามารถ การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม ในระดับต่างๆ (หัวข้อนี้อาจถูกนำไปใช้ในกรณีที่กรรมการสอบโครง งานเห็นว่าโครงงานที่นักศึกษาเสนอมีเรื่องเกี่ยวข้องกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์อยู่มากจึงให้นักศึกษาที่ จะทำโครงงานนี้ ต้องผ่านการทดสอบความรู้ในด้านการประยุกต์การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารโทรคมนาคม ในระดับที่เหมาะสมกับที่ต้องใช้ในโครงงานฯ) ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4


เครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องมือและอุปกรณ์ในเบื้องต้นส่วนหนึ่ง ได้รับสนับสนุนจากทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน ห้องปฎิบัติการต่างๆ และต่อไปเมื่อจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ หรือมีรายได้อื่นๆเข้ามาก็จะนำมาใช้สนับสนุนเครื่องมือและ อุปกรณ์เพิ่มเติม ผลงาน – ดำเนินการจัดกิจกรรม ศรีปทุมแรลลี่รถอัจฉริยะขนาดเล็ก (SPU Smart Tiny-Car Rally) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 (ไม่มีหัวข้อนี้) - “เครื่องบีบอัดและคัดแยกที่เปิดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติ” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากสาขา“รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2551” ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประเภทที่ 1 อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2552

view: 304 shares: