ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

UploadImage
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 6 ชั้น 4  

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลเป็นห้องทดลองและทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือวิธีการต่างๆ
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคทฤษฎีเพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ
และนำไประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง การทดลองดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้


กลุ่มการทดลองทางด้านความร้อนและอุณหพลศาสตร์(Heat and Thermodynamic) ประกอบด้วย

- ชุดทดลองการนำความร้อนของวัสดุ (Thermal Conductivity)
- ชุดทดลองการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนของวัสดุ (Heat Convection and Radiation)
- ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนของของไหลแบบ Shell และ Tube (Shell and Tube Heat Exchanger)
- ชุดทดลองการศึกษาการทำงานระบบการไหลเวียนของอากาศและระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ (Air Recirculation and Refrigeration)
- ชุดทดลองการศึกษาการทำงานระบบการทำความเย็นแบบดูดกลืน (Absorption Refrigeration)
- ชุดทดลองระบบหอคอยระบายความร้อน (Cooling Tower) กลุ่มการทดลองด้านกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanic) ประกอบด้วย
- ชุดทดลองการสูญเสียพลังงานของน้ำขณะไหลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบท่อ (Energy Loss in Pipe)
- ชุดทดลองการหาอัตราการไหลของน้ำขณะไหลผ่านฝาย และอุปกรณ์วัดอัตราการไหลชนิดต่างๆ
- ชุดทดลองการไหลแบบหมุนวน (Vortex Flow)
- ชุดทดลองการไหลของน้ำขณะผ่านรูระบายขนาดเล็ก (Small Orifice)
- ชุดทดลองการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของน้ำขณะเคลื่อนที่กระทบกับแผ่นทดสอบลักษณะต่างๆ (Jet Momentum)


กลุ่มการทดลองด้านวัสดุศาสตร์และเครื่องจักรกล (Materials and Machinery) ประกอบด้วย

- ชุดทดลองการโก่งและระยะแอ่นของคาน (Deflection of Beam)
- ชุดทดสอบแรงกระแทก (Impact Test)
- ชุดทดสอบแรงดึง (Tensile Test)
- ชุดทดสอบความแข็งผิวของวัสดุ (Hardness Test)
- ชุดทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุชนิดต่างๆ เมื่อรับแรงบิด(Torsion Test)
- ชุดทดลองการออกแบบพลศาสตร์ของกลไก (Mechanism Design)
- ชุดทดสอบสมรรถนะของปั๊ม (Pump Test)

 
view: 373 shares: