ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

UploadImage
ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อาคาร 5 ชั้น 15  

เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาทดลองในส่วนต่างๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร แบ่งเป็น 6 ส่วน คือ

1. ระบบผสมสัญญาณแบบแอนนาล็อค
2. ระบบผสมสัญญาณแบบดิจิทัล
3. ระบบการสื่อสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ
4. ระบบการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
5. ระบบสายอากาศและสื่อสารดาวเทียม
6. ระบบการสื่อสารข้อมูล


อุปกรณ์การทดลอง ชุดทดลองและเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฏิบัติการนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมันและประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

view: 156 shares: