ห้องปฎิบัติการ

​ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัล

UploadImage
​ห้องปฏิบัติการวงจรดิจิทัล อาคาร 5 ชั้น 15  

ห้องปฏิบัติการดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาการทำงานของ
วงจรรวม การหาคุณสมบัติของอุปกรณ์และการออกแบบวงจรดิจิทัล โดยทำการออกแบบและวิเคราะห์
วงจรดิจิทัลด้วยโปรแกรมทางวิศวกรรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และทำการทดลองสร้างวงจร
ดิจิทัลต่างๆ เพื่อศึกษาการทำงานจริงบนชุดทดลอง FPGA โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ส่วน คือ

1. การออกแบบและทดลองโดยใช้ชุดทดลอง FPGA แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
   1.1  การศึกษาพื้นฐานของวงจรดิจิทัล
   1.2  การวิเคราะห์วงจรดิจิทัล
   1.3  การสังเคราะห์วงจรดิจิทัล

2. การออกแบบและจำลองการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

 

view: 186 shares: